Geografia

Wiązka zadań

Antarktyda

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

W tabelach rekordów klimatycznych Ziemi znajdziemy informację, że najniższą temperaturę powietrza na Ziemi zanotowano na Antarktydzie, w rosyjskiej stacji naukowej „Wostok”. Wyniosła ona –89,2ºC !

Dlaczego na tym kontynencie jest tak zimno?

Z wymienionych poniżej zdań wybierz czynniki klimatotwórcze, które wpływają na skrajnie niskie temperatury powietrza na Antarktydzie.

  Czynniki wpływające na temperaturę Tak czy nie?
1. Położenie w wysokich szerokościach geograficznych
(powyżej koła polarnego).
`square` Tak  /  `square` Nie
2. Mała wysokość Słońca nad horyzontem
w czasie lata polarnego.
`square` Tak  /  `square` Nie
3. Stałe zachmurzenie i częste opady obniżające
ilość ciepła otrzymywanego od Słońca.
`square` Tak  /  `square` Nie
4. Średnia grubość pokrywy lodowej równa 2300 m,
co zwiększa wysokość bezwzględną obszaru.
`square` Tak  /  `square` NieOdpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Tak

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
2.4 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.

Wymaganie szczegółowe

10.15. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki.

Komentarz

Zadanie sprawdza wiadomości o czynnikach wpływających na klimat, o warunkach klimatycznych w różnych częściach Ziemi, oraz o oświetleniu Ziemi w ciągu roku i jego skutkach. Sprawdza także, czy uczeń posługuje się terminologią geograficzną, bo do interpretacji zdania 1. powinien rozumieć określenia „wysokie, niskie i średnie” szerokości geograficzne.

W ogólnopolskim badaniu pilotażowym na grupie 2149 uczniów najwięcej trudności sprawiło uczniom udzielenie poprawnej odpowiedzi w zdaniu 3 (najniższy w całym zadaniu odsetek poprawnych odpowiedzi 37,6%). Prawdopodobnie uczniowie kierowali się błędnym myśleniem, że czynnikiem warunkującym powstawanie lodu lodowcowego jest stałe zachmurzenie ograniczające ilość promieniowania słonecznego oraz związane z nim obfite opady śniegu. Oczywiście lód lodowcowy tworzy się w rezultacie wieloletniego nawarstwiania opadów śniegu oraz skomplikowanych procesów ich przeobrażenia. Są to jednak opady bardzo niskie, a nie obfite. Trudno również mówić o stałym zachmurzeniu w kontekście Antarktydy.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Austria   autostrada   Azja   chmura pyłu   ciśnienie atmosferyczne   cywilizacje   czas słoneczny   czynniki klimatotwórcze   czytanie mapy   deficyt wody   demografia   diagram   długość geograficzna   działalność akumulacyjna   działalność erozyjna   
.