Geografia

Wiązka zadań

Skutki działania wody

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie wraz z komentarzem pochodzi z publikacji:

Ostrowska B., Spalik K., red., 2010, Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofiii i Socjologii PAN.

Publikacja jest pokłosiem projektu badawczego finansowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie

Na fotografiach poniżej zaznaczono charakterystyczne elementy krajobrazu pewnych krain geograficznych.

Formy

Źródła:
http://www.mariusztravel.com/zdjecia/rumunia/13_rumunia_jaskinia_magura.JPG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Maczuga_Herkulesa_from_Castle.JPG
http://www.lasbielanski.waw.pl/zdjecia_dawniej_06_las_01.html
http://gfx.dlastudenta.pl/photos/naszym_zdaniem/my_spoleczenstwo/plaza_wawel.jpg

Które z tych elementów powstały w wyniku niszczącej, a które w wyniku budującej działalności wody?

Element krajobrazu
pokazany na fotografii
Działalność wody:
niszcząca budująca
1 `square` `square`
2 `square` `square`
3 `square` `square`
4 `square` `square`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – budująca
2 – niszcząca
3 – niszcząca
4 – budująca

Wymaganie ogólne

2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)

Wymaganie szczegółowe

3.7. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych.

Komentarz

Zadanie dotyczy kategoryzacji form rzeźby terenu w zależności od działania wody. Działanie to może być budujące lub niszczące. Rosnące w jaskiniach stalagmity (fotografia 1) są efektem budującej działalności wody, co nie powinno być dla ucznia specjalnie trudne do stwierdzenia. Natomiast widoczna obok maczuga (fotografia 2) powstała w  zupełnie inny sposób. Działalność wody bowiem odsłoniła ją, usuwając zalegające obok formacje – była to zatem działalność niszcząca. Formy pokazane na fotografiach 3 i 4 dotyczą rzeźbotwórczej działalności rzek. Widoczna na  zdjęciu 3  stroma skarpa powstała w wyniku podcinania brzegu przez zakole rzeki, podczas gdy piaszczysta łacha ze zdjęcia 4 to efekt jej akumulacyjnej działalności.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.