Historia

Wiązka zadań

Wędrówka Izraelitów

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z trzech zadań, w których wykorzystano artykuł popularnonaukowy i mapę konturową. Artykuł opisuje, w jaki sposób można wykorzystywać Stary Testament jako źródło do dziejów Bliskiego Wschodu. Mapa – z uwagi na brak zaznaczonych granic  – nie koncentruje uwagi ucznia na organizmach państwowych, a jedynie na geografii starożytnego Bliskiego Wschodu. Poprawne wykonanie kolejnych zadań wymaga od ucznia połączenia informacji znajdujących się w tekście z zamieszczonymi na mapie oraz odwołania do tzw. wiedzy własnej.

Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia.

Tekst.

Biblijna opowieść o ludzie wybranym ma swój prapoczątek w jednym z sumeryjskich państw-miast o nazwie Ur, gdzie na świat przyszedł Abraham. Historycy uznają, że żył prawdopodobnie na początku drugiego tysiąclecia p.n.e., choć nie są co do tego zgodni. Opowieść biblijna zestawiona ze źródłami historycznymi pozwala jednak na stwierdzenie, że patriarchowie (Abraham, jego syn Izaak i wnuk Jakub) są postaciami historycznymi. Potwierdzają też, że ok. XX w. p.n.e. pewne półkoczownicze grupy, z nieznanych przyczyn, zaczęły falami opuszczać Mezopotamię w kierunku Palestyny. Na czele jednej z takich wędrujących grup stał prawdopodobnie Abraham. O patriarchach historycy mówią jako o naczelnikach klanów.

 Na podstawie: A. Zagner, Na początku była obietnica, “Historia Żydów. Wydanie specjalne. Dodatek do Polityki” 1/2008, s. 8n.

Mapa.

na podstawie: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fertile_Crescent_blank_base_map.png, dostęp: 31.08.2011

Zadanie 1

Wędrówka Abrahama odbyła się z obszaru

A. 3 do 1.

B. 2 do 4.

C. 1 do 2.

D. 4 do 3.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

2.1 Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

Komentarz

Zadanie to wymaga od ucznia wyszukania w tekście informacji na temat przebiegu wędrówki Abrahama a następnie poprawnego przeniesienia tych danych na mapę. Do wykonania zadania niezbędna jest umiejętność analizy tekstu oraz znajomość geografii starożytnego Bliskiego Wschodu. Uczeń nie musi znać precyzyjnej lokalizacji każdego kręgu kulturowego, a jedynie odróżniać zasadniczo odmienne od siebie obszary, jakimi są Dolina Nilu, wybrzeże Morza Śródziemnego oraz Mezopotamia. Jeśli wybrana została odpowiedź A oznacza to, że uczeń lokuje w przestrzeni Mezopotamię, ale nie potrafi wskazać Palestyny. Wybór odpowiedzi B oznacza, że uczeń lokalizuje Palestynę, ale niewłaściwie wskazuje Mezopotamię. Jeśli uczeń wskazał odpowiedź C oznacza to, że brak mu podstawowej wiedzy z zakresu geografii historycznej. Nie odróżnia i nie lokalizuje w przestrzeni najstarszych cywilizacji Bliskiego Wschodu.

Słowa kluczowe

mapa | starożytność | tekst

Zadanie 2

Z tekstu wynika, że

A. opowieść o Abrahamie nie interesuje naukowców.

B.  poznano już wszystkie okoliczności wędrówki Abrahama.

C. opowieść o Abrahamie znajduje potwierdzenie w różnych źródłach.

D. nie ma możliwości potwierdzenia prawdziwości opowieści o Abrahamie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

3.1 Starożytny Izrael. Uczeń charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu.

Komentarz

W zadaniu tym uczeń proszony jest o wskazanie  zdania, które w poprawny sposób określa wymowę cytowanego tekstu. Zadanie sprawdza umiejętność analizy i interpetacji, w tym zwłaszcza wyciągania wniosków. Wybór odpowiedzi A wskazuje na brak tej umiejętności. Jeśli uczeń wskazuje propozycje B i D, można wnosić, że zrozumiał tekst jedynie częściowo. Dostrzegł zainteresowanie naukowców zagadnieniem, ale niewłaściwie odczytał wnioski, jakie płyną z ich badań.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 3

Które z poniższych państw już istniało w czasach Abrahama?

A. Izrael

B. Rzym

C. Ateny

D. Egipt

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.

Wymaganie szczegółowe

2.1 Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

Komentarz

Zadanie to sprawdza umiejętność chronologicznego myślenia. Pozwala ustalić, czy uczeń dostrzega równoczesność i następstwo różnych wydarzeń. Do jego rozwiązania potrzebna jest podstawowa znajomość historii Izraela, Aten, Rzymu, Egiptu. W pierwszej kolejności uczeń znajduje w tekście informację, kiedy żył Abraham, a następnie, na podstawie własnej wiedzy, ocenia, które z państw istniało w tym samym okresie. Uczeń, który potrafi lokować w czasie wymienione państwa, powinien bez trudu wskazać poprawną odpowiedź D.

Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo, że uczeń wybierze odpowiedź A (Izrael) - kojarząc to państwo, podobnie jak postać Abrahama, z dziejami judaizmu. Wybór tej opcji wskazuje na słabą znajomość dziejów Izraela, może również oznaczać, że uczeń rozwiązywał zadanie mechanicznie, nie wczytując się w tekst.

 

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Uwagi końcowe

brak komentarza

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.