Geografia

Wiązka zadań

Mapa roślinności

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Janek znalazł w Internecie nietypową mapę roślinności:

Roślinność Ziemi (widok z bieguna północnego)

arktyka
Źródło: na podstawie http://www.lter.uaf.edu/images/figures/about_us_fig1.jpg

Janek uważnie obejrzał mapę roślinności Ziemi i zanotował obserwacje.

Oceń prawdziwość obserwacji zaznaczając kwadraty (`square`) w odpowiednich miejscach w tabeli.

Obserwacja Prawda czy fałsz?
1. Strefy roślinności w tej części Ziemi mają rozmieszczenie równoleżnikowe. `square` Prawda  /  `square` Fałsz
2. Na półkuli zachodniej nie występują lasy iglaste. `square` Prawda  /  `square` Fałsz
3. Biegun północny jest pozbawiony roślinności. `square` Prawda  /  `square` Fałsz
4. Powyżej 50°N przeważa tundra. `square` Prawda  /  `square` Fałsz

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1-P
2-F
3-P
4-F

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

1.8. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych.

Komentarz

W opracowaniach szkolnych zbiorowiska roślinne na mapach roślinności przedstawiane są na ogół w ujęciu regionalnym – na przykład dla poszczególnych kontynentów. Zastosowane w tym zadaniu odwzorowanie kartograficzne pozwoliło przedstawić wspomniane zagadnienie w nieco odmienny sposób – dla znacznej części półkuli północnej. Co ciekawe, zadanie weryfikuje nie wiadomości dotyczące stref roślinnych, lecz umiejętność określania położenia matematyczno-geograficznego. Sprawdzamy m.in., czy uczeń rozumie znaczenie pojęcia „szerokość geograficzna”, czy potrafi wskazać półkulę zachodnią, a więc – czy potrafi na mapie w rzadziej stosowanym odwzorowaniu znaleźć południki 0° i 180° oraz określić długość geograficzną zachodnią. Do poprawnego wykonania zadania niezbędna jest także znajomość pojęć dotyczących elementów siatki kartograficznej: południków i równoleżników. Opanowanie tych umiejętności sprawia uczniom trudności, dlatego dobrze jest je ćwiczyć przy okazji omawiania innych zagadnień, w tym wypadku – strefowego rozmieszczenia roślinności. Kolejność stref klimatyczno-roślinnych dodatkowo pomaga uświadomić sobie ich powiązanie z szerokością geograficzną, co pomaga uczniom dostrzegać związki między poszczególnymi składnikami środowiska geograficznego.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.