Historia

Wiązka zadań

Sejm Radomski

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z czterech zadań, które odwołują się do tekstu jednego z najważniejszych dokumentów z historii polskiego parlamentaryzmu - konstytucji sejmu radomskiego 1505 r. Cytowane artykuły dotyczą dwóch kwestii - pierwszy z nich wprowadzał znaną i omawianą na lekcjach zasadę “nihil novi”, drugi - zasadę promulgacji (tj. ogłaszania) prawa. Ten artykuł, jako mniej znany i w zasadzie nieobecny na lekcjach, stanowi bardzo dobry materiał do ćwiczenia umiejętności analizy tekstu.

Na podstawie tekstu rozwiąż zadania.

Art. 1.

Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego stanowionym być nie ma przez nas** i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, coby zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej.

Art. 2.

Aby przez nieznajomość nowej konstytucji*, nikt nie uważał się za oszukanego, zdecydowaliśmy, żeby nikt nie był zobowiązany do przestrzegania nowej konstytucji, jeśli uprzednio nie zostanie ona urzędowo ogłoszona.

* przez nas - tu: przez króla
** konstytucji - tu: ustawy

tłumaczenia - skrót za: http://www.polska.pl/spec/wystawa2005/index.htm dostęp: 9.09.2011

Zadanie 1

Według tego dokumentu nowe prawo mogło być ustanowione w Królestwie Polskim przez

A. króla.

B. króla i senatorów.

C. posłów i senatorów.

D. króla, posłów i senatorów.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie to sprawdza umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z pewnością część uczniów rozpozna w cytowanym przepisie konstytucję “nihil novi” i rozwiązując zadanie odwoła się do swojej wiedzy i znajomości faktografii. Pozostali znajdą odpowiedź w ostatnim zdaniu przywołanego artykułu.  jedyną trudność może sprawić w tym wypadku zrozumienie zwrotu przez nas i naszych następców. Znajdujące się w przypisie objaśnienie powinno rozproszyć ewentualne wątpliwości ucznia.

Wskazanie nieprawidłowej odpowiedzi (A, B i C) wskazuje, że uczeń ma kłopoty ze zrozumieniem tekstu, a sam cytowany przepis nie kojarzy mu  się z żadnym znanym sobie wydarzeniem. Nie zna więc faktografii, a na dodatek nie potrafi znaleźć odpowiedniej informacji w tekście.  

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Zadanie 2

Przedstawione fragmenty pochodzą z dokumentu, który umacniał w Królestwie Polskim

A. władzę królewską.

B. parlamentaryzm.

C. absolutyzm.

D. równość poddanych wobec prawa.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

15.3 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego.

Komentarz

Poprawne wykonanie tego zadania wymaga od ucznia właściwego zrozumienia całego cytowanego przepisu i znajomości podstawowych pojęć z historii ustroju (takich jak absolutyzm i parlamentaryzm). Uczeń, który rozumie te terminy, powinien bez problemu wybrać dobrą odpowiedź. W tekście stwierdzono wprost, że prawa będą “odtąd na potomne czasy” (a więc wcześniej było inaczej) stanowione przez króla, senatorów i posłów ziemskich.  Na podstawie tej informacji uczeń powinien odrzucić odpowiedzi A i C.  Odpowiedź D. odwołuje się do zasady, która nie występuje w cytowanym artykule. Jest to również błędna opcja.

Uczniowie, którzy rozpoznali cytowany fragment dokumentu, z pewnością wykorzystają tę informację rozwiązując zadanie. Identyfikacja przepisu nie jest jednak konieczna do udzielenia poprawnej odpowiedzi. Wskazanie nieprawidłowych wariantów  może dowodzić niedostatecznej znajomości faktografii (w tym pojęć polityczno - ustrojowych) oraz trudności w zakresie czytania i pogłębionej analizy tekstu.

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Zadanie 3

Dokument ten wydano w wieku

A. XIV.

B. XVI.

C. XVIII.

D. XIX.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

15.3 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego.

Komentarz

W zadaniu uczeń jest proszony o wskazanie właściwego stulecia, w którym został wydany dokument. Jeśli rozpozna cytowany przepis, nie powinien mieć żadnych trudności z udzieleniem poprawnej odpowiedzi. Gdy jednak uczeń nie zidentyfikuje przywołanego artykułu może  dojść do prawidłowego rozwiązania, falsyfikując błędne opcje. I tak - w wieku XIV nie było jeszcze sejmu, o którym mowa w dokumencie (uczeń powinien kojarzyć to stulecie z wydaniem przywileju koszyckiego, a więc początkami ograniczania praw króla przez wolę stanów). Wiek XVIII uczeń powinien łączyć z czasami kryzysu sejmu i prób jego naprawy.  Do odrzucenia odpowiedzi D wystarczy elementarna wiedza na temat historii ziem polskich w XIX wieku.

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Zadanie 4

Punkt drugi konstytucji wprowadzał zasadę, wedle której

A. konstytucje obowiązują dopiero po publicznym ogłoszeniu.

B. nikt nie był zobowiązany przestrzegać konstytucji.

C. prawo nie dotyczy tych, którzy go nie znają.

D. prawo nie działa wstecz.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

15.3 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem - uczeń musi wskazać odpowiedź, która najpełniej oddaje treść całego artykułu. Ćwiczenia tego typu kształtują ważną umiejętność syntetyzowania tekstu, która jest potrzebna zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym. Proponowane odpowiedzi sprawdzają, na ile uczeń rozróżnia główną myśl cytowanego tekstu (odpowiedź A) od zawartych w nim kwestii szczegółowych (odpowiedź B to niemal dosłowny cytat). Odpowiedź D (zawierająca znaną zasadę prawa) nie powinna zostać wskazana przez ucznia, który zapoznał się z treścią dokumentu, natomiast dystraktor C jest wyraźnie niezgodny z intencją prawodawcy, więc wybranie tej odpowiedzi przez ucznia świadczy o niedostatecznych kompetencjach w zakresie czytania ze zrozumieniem.

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.