Chemia

Wiązka zadań

Grupy funkcyjne w cząsteczce steroidu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Poniżej zamieszczono wzór strukturalny oraz wzór półstrukturalny (uproszczony) cząsteczki testosteronu.

 

Zaznacz, która z poniżej wymienionych grup funkcyjnych występuje w cząsteczce testosteronu.

`square` A. Estrowa.

`square` B. Hydroksylowa.

`square` C. Karboksylowa .

`square` D. Aminowa.

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

Wymaganie szczegółowe

9.1 Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne.
9.10 Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego/ opisuje właściwości fizyczne tłuszczów/ projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego.

Komentarz

Umiejętnością mierzoną w tym zadaniu jest odszyfrowywanie informacji zawartych we wzorach strukturalnych związków chemicznych. Na rysunku przedstawiono nieznany uczniom wzór strukturalny i półstrukturalny związku organicznego. Zadaniem uczniów jest zidentyfikowanie grup funkcyjnych występujących w cząsteczce związku na podstawie ich charakterystycznej struktury. Uczeń po ukończeniu gimnazjum powinien znać cztery grupy funkcyjne: hydroksylową –OH, karboksylową –COOH, estrową –COOR i aminową –NH2. Cząsteczka związku podanego w zadaniu składa się z szkieletu węglowego w formie czterech sprzężonych pierścieni (charakterystycznego dla steroidów) oraz kilku podstawników: 2 grup metylowych –CH3, połączonego z pierścieniem atomu tlenu (=O) oraz grupy hydroksylowej –OH. Wśród grup podanych w poleceniu jest wymieniona tylko grupa hydroksylowa, a więc odpowiedzią poprawną jest odpowiedź B.       

Jak odpowiadali uczniowie

Zadanie zostało przebadane na grupie 195 absolwentów gimnazjum. W badaniu uzyskano następujące wyniki (gwiazdką zaznaczono odpowiedź poprawną):

Odpowiedz Procent wyboru [%]
A 18,5
B* 37,4
C 34,4
D 8,2

Tylko 37,4 % uczniów wybrało odpowiedź poprawną, a zatem zadanie było dla uczniów bardzo trudne. Zadanie słabo różnicowało uczniów ze względu na poziom umiejętności (ogólne wyniki ucznia w całym wykorzystanym w badaniu teście). Najczęściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź C – 34,4% uczniów uznało, że w cząsteczce podanego związku występuje grupa karboksylowa. Błędne odpowiedzi uczniów wynikały prawdopodobnie z faktu, że jednym z podstawników był tlen połączony z pierścieniem wiązaniem podwójnym. Uczniowie zapewne zapomnieli, że grupa karboksylowa składa się z atomu węgla połączonego z atomem tlenu (–C=O) oraz z grupą hydroksylową (–C–OH). Najwyraźniej badani uczniowie nie utrwalili sobie tej struktury i mieli problemy z jej identyfikacją. Drugim najczęściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź A – prawie 19% uczniów znalazło w strukturze analizowanego związku grupę estrową. Uczniowie, którzy wskazali taką odpowiedź, przypuszczalnie uważali, że skoro struktura związku jest bardzo skomplikowana, to związek pewnie należy do estrów lub zmyliła ich budowa fragmentu wzoru strukturalnego, w którym atom węgla połączony jest z atomem tlenu. Najrzadziej wybieranym dystraktorem była odpowiedź D – być może większość uczniów pamiętała, że grupa aminowa zawiera atom azotu.

Wyniki badania potwierdziły nasze wcześniejsze obserwacje (http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/205) –uczniowie często uczą się chemii organicznej pamięciowo i mają trudności z identyfikacją grup funkcyjnych oraz z klasyfikacją związków organicznych na podstawie wzoru.      


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.