Fizyka

Wiązka zadań

Doświadczenie ze strzykawką

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Michał wykonał w swoim pokoju doświadczenie:
1. Zakleił wylot strzykawki z wsuniętym tłoczkiem (w strzykawce nie było powietrza).

2. Zmierzył promień tłoczka i obliczył jego pole powierzchni S.

3. Do uchwytu tłoczka przymocował siłomierz.

4. Pociągnął za siłomierz, po czym odczytał wartość siły F z jaką za pośrednictwem siłomierza podziałał na tłoczek.

Zdecyduj które z poniższych wielkości fizycznych można oszacować na podstawie pomiarów opisanych w powyższym doświadczeniu, pomijając siłę tarcia tłoka o ścianki.

  Wielkość fizyczna Czy można ją oszacować?
1 Wartość siły, z jaką powietrze naciska na tłok    strzykawki `square` Tak / `square` Nie
2 Ciśnienie powietrza w pokoju Michała `square` Tak / `square` Nie
3 Temperaturę powietrza w pokoju Michała `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Tak, 2. Tak,  3. Nie

Wymaganie ogólne

2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

3.6. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność planowania doświadczeń fizycznych i zostało wykorzystane w badaniu, w którym wzięli udział uczniowie trzecich klas gimnazjów. Aby je prawidłowo rozwiązać, uczeń powinien przeanalizować opisane doświadczenie, a następnie zastanowić się, które z wielkości fizycznych zestawionych w tabeli możemy oszacować, posługując się wynikami przeprowadzonego doświadczenia. Z tekstu dowiadujemy się, że w trakcie doświadczenia zostało wyznaczone pole powierzchni tłoczka oraz wartość siły działającej na tłoczek w trakcie pociągnięcia go przy pomocy siłomierza.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad tym, co właściwie dzieje się w trakcie tej czynności i czym jest odczytana siła. Wiemy, że strzykawka jest opróżniona z powietrza, a jej wlot został zaklejony. Jeśli spróbujemy pociągnąć za tłoczek tak, aby całkowicie wysunąć go ze strzykawki, okaże się to niemożliwe. Możemy go jedynie minimalnie przesunąć w strzykawce. Siła z jaką działamy na tłoczek w trakcie tej czynności zostaje zrównoważona przez siłę z jaką działa na niego powietrze, co uniemożliwia dalsze przesuwanie tłoczka. W takim razie w pierwszej części zadania powinniśmy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 85,4% uczestników badania.

W drugiej części zadania należało ocenić, czy na podstawie uzyskanych pomiarów możemy oszacować wartość ciśnienia w pokoju, w którym przeprowadzone zostało doświadczenie. Ciśnienie jest zdefiniowane jako stosunek siły działającej na pewną powierzchnię do pola tej powierzchni, zatem znając pole powierzchni tłoczka oraz wartość siły z jaką powietrze atmosferyczne działa na niego, jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość ciśnienia atmosferycznego. Tę część zadania prawidłowo rozwiązało zaledwie 27,3% uczniów. Można zatem przypuszczać, że uczniowie nie rozumieją sensu fizycznego pojęcia „ciśnienie atmosferyczne” i nie potrafiliby wyznaczyć jego wartości, wykonując opisane pomiary.

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia nie jest możliwe wyznaczenie temperatury panującej w pokoju, ponieważ nie istnieje żaden związek pomiędzy wartością ciśnienia atmosferycznego a temperaturą pomieszczenia w budynku (być może regulowaną w danej chwili przez ogrzewanie lub klimatyzację). W trzeciej części zadania należało udzielić odpowiedzi przeczącej, co uczyniło 76,3% osób biorących udział w badaniu. Całość zadania prawidłowo rozwiązało zaledwie 16,7% uczniów, przy czym zadanie dosyć dobrze ich różnicowało. 

Słowa kluczowe

ciśnienie | siła

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.