Historia

Wiązka zadań

Teatr grecki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z czterech zadań, w których wykorzystano artykuł popularnonaukowy z codziennej gazety. Jest to tekst współczesny, co ułatwić powinno uczniowi lekturę. Uczeń nie musi się już zmagać z trudnościami związanymi zrozumieniem samego przekazu, może natomiast skoncentrować się na pogłębionej analizie i interpretacji cytowanego fragmentu. Kolejne zadania sprawdzają podobne umiejętności, dlatego można je traktować wymiennie. Wykorzystanie całej wiązki pozwala jednak na pełniejszą diagnozę umiejętności ucznia w zakresie czytania ze zrozumieniem.

Na podstawie tekstu rozwiąż zadania.

W życiu Ateńczyków niezwykle istotną rolę odgrywały doroczne święta ku czci Dionizosa, których głównym punktem były spektakle teatralne. Wystawienie każdej sztuki kosztowało wiele. Trzeba było wyszkolić występujący w niej chór, odpowiednio przygotować choreografię, scenografię i kostiumy. Kosztami państwo obarczało prywatne osoby - bogatych Ateńczyków zwanych "przewodnikami chóru", którzy traktowali te nakłady jednocześnie jako swój obowiązek wobec wspólnoty i inwestycję w dalszą polityczną karierę. Wspaniały spektakl zapadał w pamięć wdzięcznej publiczności i przynosił sławę owemu "przewodnikowi" właśnie. Sam Perykles rozpoczął swą błyskotliwą karierę w 472 r. p.n.e., finansując wystawienie zachowanej do dziś sztuki Ajschylosa "Persowie". Szacuje się, że trzydniowe święta teatralne kosztowały rocznie z grubsza tyle, co roczne utrzymanie ok. jednej dziesiątej ateńskiej floty.  
 
za: M. Węcowski, Lotniskowce Peryklesa, “Gazeta Wyborcza” z dnia 2 V 2009
http://wyborcza.pl/1,97737,6556371,Lotniskowce_Peryklesa.html?as=2&startsz=x#ixzz1LCW8NxLP dostęp: 9.09.2011

Zadanie 1.

W Atenach przedstawienia teatralne były

A. popularną rozrywką dla najbiedniejszych.

B. źródłem dochodów dla skarbu państwa.

C. rozrywką dla elity finansowej.

D. formą sprawowania kultu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.3 Cywilizacja grecka. Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.

Komentarz

Zadanie to sprawdza, czy uczeń potrafi odnaleźć w tekście pożądaną informację. Do jego rozwiązania nie są potrzebne żadne wiadomości pozaźródłowe. Uczeń musi jednak zrozumieć, że spektakle teatralne były elementem uroczystości religijnych - pomocą w tym wnioskowaniu może być znajomość greckiej mitologii, która nie jest jednak niezbędna.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 2

“Przewodnicy chóru” finansowali przedstawienia teatralne, gdyż

A. był to ich obowiązek.

B. sami w nich występowali.

C. ich koszt przekraczał budżet państwa.

D. było to pomocne w karierze politycznej.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.3 Cywilizacja grecka. Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.

Komentarz

Zadanie to sprawdza, czy uczeń potrafi właściwie zinterpretować tekst. Jego wykonanie nie wymaga żadnej wiedzy własnej - wszystkie konieczne informacje znajdują się cytowanym materiale. Wskazanie złych odpowiedzi dowodzi, że uczeń ma zasadnicze problemy z analizą tekstów.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 3

Przewodnik chóru musiał posiadać

A. odpowiednie wykształcenie i prawa obywatelskie

B. umiejętność pisania sztuk i odpowiedni majątek.

C. odpowiedni majątek i prawa obywatelskie.

D. doświadczenie aktorskie i odpowiednie wykształcenie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.2 Cywilizacja grecka. Uczeń umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich.
4.3 Cywilizacja grecka. Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.

Komentarz

Zadanie to sprawdza, czy uczeń potrafi odnaleźć w tekście pożądaną informację. Do jego rozwiązania nie są potrzebne żadne wiadomości pozaźródłowe, jednak uczeń powinien orientować się w stosunkach społecznych starożytnych Aten, aby właściwie zrozumieć pojawiające się w tekście określenie “Ateńczyk”. Wybór dobrej odpowiedzi jest jednak również możliwy poprzez sfalsyfikowanie wszystkich dystraktorów, składających się z elementów, które nie występują w tekście.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 4

Przewodnikowi chóru zależało na wystawieniu dobrej sztuki, gdyż

A. na widowni zasiadała osoba, która mianowała urzędników.

B. autor najlepszej sztuki otrzymywał wysoką nagrodę finansową.

C. autor najlepszej sztuki obejmował najwyższy urząd w Atenach.

D. na widowni zasiadały osoby, które mogły na niego oddać swoje głosy w wyborach.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.2 Cywilizacja grecka. Uczeń umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich.
4.3 Cywilizacja grecka. Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.

Komentarz

Zadanie to sprawdza, na ile uczeń potrafi połączyć informacje płynące z tekstu z wiadomościami na temat ustroju starożytnych Aten. Wiedząc, że Ateny były państwem, w którym o obsadzie urzędów decydowano za pomocą losowania lub głosowania, uczeń powinien dość łatwo odrzucić błędne odpowiedzi i wskazać właściwą opcję. Problemy z rozwiązaniem zadania mogą wynikać przede wszystkim z braku wiedzy lub nieumiejętności posługiwania się nią.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Uwagi końcowe

brak

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.