Matematyka

Wiązka zadań

Wartość wyrażenia

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

 


 

Zadanie

 

Liczba x leży na zaznaczonym fragmencie osi liczbowej. Spośród czterech podanych wyrażeń wskaż to, które przyjmuje największą wartość dla tej liczby x.

A.  2x                 B.  2 – x                   C.  x + 2                   D.  x – 2

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.6 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych.
6.2 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Komentarz

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, uczeń musi przyjąć określoną strategię postępowania. Istotnym jej elementem może być szacowanie wartości każdego wyrażenia lub odrzucenie tych, które na pewno nie są poprawnym wskazaniem. Zadanie bardzo dobrze nadaje się do analizy podczas lekcji, gdyż "burza mózgów", jaką może ono wygenerować, przyniesie z pewnością efekt w postaci ciekawych spostrzeżeń dotyczących ustalenia, która wersja odpowiedzi jest poprawna. Przy okazji można za pomocą tego zadania pokazać, jak należy rozumować, by sprawdzić, w jaki sposób zmienia się wartość każdego z podanych wyrażeń, gdy zmienia się wartość zmiennej x. 


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl