Matematyka

Wiązka zadań

Jakie to liczby?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Wśród liczb a, b, c jest jedna równa zero, jedna ujemna i jedna dodatnia. Wskaż, która z nich jest zerem, która jest dodatnia, a która jest ujemna, jeśli wiadomo, że liczba a + b jest mniejsza od liczby a + c  oraz  liczba b + c  jest mniejsza od liczby a + b.

Liczba dodatnia:     

Liczba równa zero: 

 

Liczba ujemna: 

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Liczba dodatnia: a

Liczba równa zero: c

Liczba ujemna: b 

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadanie, które można polecić uczniom jako pracę domową. Będą mogli wtedy spokojnie poeksperymentować z różnymi wartościami liczb a, b i c. Część z nich z pewnością dojdzie do ogólniejszych stwierdzeń i w dyskusji na lekcji uzasadni swoje wybory za pomocą rozumowania algebraicznego. Pozostali z tych, którzy wykonają zadanie poprawnie, uzasadniając swoje wpisy będą prowadzić rozumowanie mocno jeszcze osadzone w arytmetyce. Im należy pokazać ścieżkę do uogólnienia ich rozumowania – na przykład posługując się przy ilustracji problemu zasadą działania wagi szalkowej. Nie należy przy rozwiązywaniu tego zadania posługiwać się własnościami  nierówności. Nierówności nie są tu niezbędne, a przede wszystkim umiejętność ich formalnego przekształcania wykracza poza podstawę programową.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl