Historia

Wiązka zadań

Ludność Europy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań


Rozstrzygnij, czy poniższe wnioski można potwierdzić na podstawie wykresu.

Wykres. Ludność w Europie we wskazanych stuleciach.

Żródło: J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, Historia. Część 2. Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2008, s.165.

Zadanie

Lp. Czy poniższe wnioski można potwierdzić na podstawie wykresu?    Można Nie można

1.

Od XII do XV wieku następował w Europie wzrost liczby ludności.

   

2.

W XVIII wieku przyrost liczby ludności w Europie był większy niż w XV wieku.

   

3.

W XVII wieku zanotowano w Europie spadek liczby ludności.

   

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – nie można, 2 – można, 3 – nie można

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Jedną z ważnych umiejętności, kształtowaną również na lekcjach historii, jest prawidłowe odczytywanie materiałów statystycznych oraz wyciąganie na ich podstawie poprawnych wniosków. Zadanie przedstawia jeden ze sposobów ćwiczenia tych umiejętności. W tym przypadku wykorzystany został uproszczony wykres, przedstawiający zmiany liczby ludności w Europie od XV do XVIII wieku. Rozwiązując to zadanie, uczeń rozwija umiejętności analizy tego typu materiałów, w zasadzie nie odwołując się do wiedzy pozaźródłowej. Jest to zadanie sprawdzające kompetencje międzyprzedmiotowe.

Uczeń powinien przeczytać zdania, a następnie zestawić ich treść z informacjami przedstawionymi na wykresie; powinien poprawnie odczytać na osi czasu wskazane w zdaniach stulecia i przedziały czasowe. Powinien odrzucić zdanie pierwsze, gdyż wykres dostarcza danych od XV, a nie od XII wieku. W przypadku drugiego zdania powinien przyjąć sformułowany wniosek, gdyż, jak wynika z wykresu, dynamika wzrostu ludności w XVIII wieku jest większa od tempa wzrostu ludności w stuleciu XV. Zdanie trzecie jest niepoprawne, ponieważ wykres nie dostarcza informacji o spadku liczby ludności w XVII wieku.

Zadanie ukazało się w książce Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych, red. B. Ostrowska i K. Spalik, Warszawa 2010.

Słowa kluczowe

nowożytność | statystyka

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.