Geografia

Wiązka zadań

Pobrzeża – wody

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Poniższa mapa przedstawia północno-zachodnią Polskę i wody powierzchniowe tego obszaru.

Jeziora
Źródło: zasób własny IBE                                                              Autor: T. Opach  

Dopasuj do każdego opisu odpowiadający mu obiekt na mapie, zaznaczając właściwą literę w tabeli. 

Opis Obiekt
1. Ten akwen oddzielony jest od Bałtyku wąskim półwyspem nazywanym mierzeją. `square`  A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D
2. Jest to trzecie jezioro pod względem wielkości powierzchni w Polsce, mogło powstać przez odcięcie zatoki od morza. `square`  A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D
3. Na tym jeziorze polodowcowym działa elektrownia wodna szczytowo-pompowa.  `square`  A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1-D
2-B
3-C

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.

Wymaganie szczegółowe

1.7. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce ( niziny, wyżyny, góry, rzeki,jeziora, wyspy, morza, państwa itp);
7.1. Regiony geograficzne Polski. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski.
7.2. Regiony geograficzne Polski. Uczeń charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych).

Komentarz

W zadaniu na mapie konturowej północnej części Polski celowo nie podpisano obiektów geograficznych (jezior: A – Dąbie, B – Łebsko i C – Żarnowieckiego oraz D – Zalewu Wiślanego). Zadanie to nie ma bowiem na celu sprawdzenia, czy uczeń wie, gdzie leżą tak nazwane zbiorniki wodne. Ważniejszą umiejętnością jest zrozumienie opisów obiektów, a nie bezrefleksyjne wyuczenie się ich nazw. Uczeń nie musi nawet znać definicji (na przykład mierzei), gdyż ich znajomość nie jest niezbędna do poprawnego rozwiązania zadania. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy uczeń zna genezę ważniejszych elementów środowiska geograficznego, w tym przypadku wód powierzchniowych. Przekonamy się także, czy uczeń potrafi rozpoznać procesy, które doprowadziły do powstania konkretnych obiektów geograficznych.

Dobór obszaru nie jest tu przypadkowy. W tej części Polski występują różne typy jezior: przybrzeżne (o dyskusyjnej genezie), deltowe i polodowcowe rynnowe.

Konstrukcja zadania, czyli wskazanie czterech możliwych odpowiedzi przy trzech opisach, sprawia że uczeń za każdym razem musi dokonać wyboru, co ma wpływ na trudność zadania.

Zadanie można zmodyfikować, zmieniając dystraktor nr 3 – na przykład w następujący sposób: „Jezioro powstałe w delcie jednej z głównych rzek polskich”. Poprawna odpowiedź dla zmienionego dystraktora to oczywiście 3 A. W ten sposób uzyskamy dwie wersje zadania, na przykład do zastosowania podczas sprawdzianu w dwu grupach. 


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl