Biologia

Wiązka zadań

Czarne bydło i osły

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Podczas swej długiej podróży do Ameryki Krzysztof Kolumb pozostawił na Santo Domingo kilka sztuk czarnego bydła, które zdziczały i mnożyły się w takim tempie, że 27 lat później spotykano na tym terenie nierzadko stada, liczące od 4 do 8 tysięcy osobników. (…) Podobnie osły już około 50 lat po introdukcji (wprowadzeniu do nowego dla nich środowiska) zdziczały i rozmnożyły się tak nadzwyczajnie w Quito (Ekwador), że hiszpański podróżnik Ulloa pisze o nich jako o szkodnikach.

Źródło: A. R. Wallace, W cieniu Darwina, WUW, 2008

Czy wzrost liczebności bydła i osłów, opisany przez A. R. Wallace’a, mógł być spowodowany:

dużą ilością pokarmu roślinnego na opanowanych przez nie obszarach? `square` TAK  /  `square` NIE
niewielką liczbą konkurujących z nimi miejscowych roślinożerców? `square` TAK  /  `square` NIE
brakiem dużych drapieżników w środowisku, w którym się znalazły? `square` TAK  /  `square` NIE

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

TAK
TAK
TAK

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

4.2. Ekologia. Uczeń wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, o które konkurują jego przedstawiciele między sobą i z innymi gatunkami, przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej.
4.6. Ekologia. Uczeń wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują wzajemnie swoją liczebność.

Komentarz

Zadanie sięga do autentycznego źródła informacji, jakim jest tekst Wallace’a, ewolucjonisty pozostającego w cieniu Karola Darwina. Tekst jest prosty i opowiada o możliwych, nieprzewidzianych przez człowieka konsekwencjach jego działań w środowisku przyrodniczym. Zadanie sprawdza, czy uczeń rozumie istotę antagonistycznych zależności międzygatunkowych, przede wszystkim ich rolę w ograniczaniu wzrostu liczebności populacji. Wymaga też od ucznia odniesienia wiedzy teoretycznej do opisu rzeczywistej sytuacji historycznej, zintegrowania tych informacji, ich analizy i na tej podstawie wnioskowania, które pozwala ostatecznie na poprawną ocenę przedstawionych możliwych związków przyczynowo-skutkowych.

Dość nietypowym, niestandardowym rozwiązaniem w tym zadaniu jest fakt, że wszystkie proponowane przyczyny mogły spowodować wzrost liczebności bydła i osłów – a więc wszystkie proponowane zakończenia zdania są poprawne. Uczniowie mogą być zaskoczeni taką sytuacją, bo w większości zadań testowych występują zarówno dystraktory, jak i poprawne warianty odpowiedzi – do wyboru lub oceny przez ucznia. Zadanie pokazuje zatem, że nie należy podchodzić do zadań testowych w sposób sztywny, stereotypowy. Warto je wykorzystać jako ćwiczenie w czasie lekcji z działu Ekologia, pokazując uczniom jego nietypowość.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.