Historia

Wiązka zadań

Rzeczpospolita w XVIII wieku

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Rozstrzygnij, które z poniższych informacji można potwierdzić, analizując zamieszczoną mapę wraz z legendą.

Mapa RP XVIII

Zadanie

  Informacje  Można Nie można
1. Rzeczpospolita utraciła Lwów w wyniku I rozbioru.     
2. Rzeczpospolita utraciła Prusy Królewskie w wyniku I rozbioru.    
3. Austria wzięła udział w III rozbiorze Polski.    
4. W roku 1771 Królewiec należał do Królestwa Pruskiego.    

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P, P, F, P

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

27.1 Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia wykazania się umiejętnościami pracy z mapą i jej legendą. Materiałem do tego zadania jest mapa bardzo często pojawiająca się na zajęciach, która pokazuje ziemie utracone w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej.

Aby poprawienie zweryfikować zdanie pierwsze uczeń musi ustalić, że głównym tematem mapy są ziemie utracone w I rozbiorze Polski. W legendzie zapisany jest rok 1772, który należy do najważniejszych dat z dziejów Polski i powinien być rozpoznawany przez ucznia.

Kluczem do poprawnego rozstrzygnięcia zdania drugiego jest prawidłowa identyfikacja terytorium – dopasowanie nazwy “Prusy Królewskie” do obszaru na mapie. Uczniowie stosunkowo często mylą Prusy Królewskie i Prusy Książęce, co sprawiło, że w pilotażu ta część zadania wypadła najsłabiej. Dodatkowo uczniowie muszą w tym wypadku wykorzystać jednocześnie informacje zawarte na mapie i w legendzie, co jednak w mniejszym stopniu wpływa na trudność zadania.

Zdanie trzecie sprawdza podobną umiejętność co zdanie pierwsze, choć na nieco wyższym – bardziej abstrakcyjnym poziomie. Uczeń musi przede wszystkim dostrzec, że na mapie opisującej zmiany terytorialne z lat 1667 – 1772, nie mogą się pojawić informacje na temat III rozbioru, którego datę uczeń powinien również znać.

Zdanie czwarte wydaje się stosunkowo łatwe. Uczeń musi jedynie odczytać z legendy informację o datach, w których granice przebiegały w przedstawiony na mapie sposób i w tym kontekście zweryfikować status Królewca. Ta część zadania nie sprawiała uczniom większej trudności.

Słowa kluczowe

mapa | nowożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.