Historia

Wiązka zadań

Habsburgowie i Jagiellonowie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W zadaniu wykorzystano dwa źródła: krótką notę biograficzną Anny Jagiellonki (córki Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier) oraz fragment schematu genealogicznego rodu Habsburgów. Zestawienie tych materiałów kształtuje oczekiwane od uczniów umiejętności analizy różnorodnych źródeł. Tak pomyślane zadanie zachęca uczniów do czynienia porównań między materiałami poddanymi analizie, uczy wyszukiwania informacji i zestawiania ich ze sobą. Potwierdza przydatność schematów genealogicznych w pracy historyka. Wykorzystany w zadaniu tekst może stanowić punkt wyjścia do rozmowy z uczniami na temat realiów życia na monarszych dworach europejskich w dobie renesansu. Zawiera wiele informacji, które mogą przyciągnąć uwagę uczniów (zaręczyny w wieku 12 lat, zaręczyny z cesarzem lub z jednym z jego wnuków, śmierć kobiety po urodzeniu 15. dziecka).

Na podstawie materiałów rozwiąż zadanie.

jagiellonka

 

Anna Jagiellonka (1503 – 1547):  W 1515 r. mocą traktatu wiedeńskiego została w katedrze św. Szczepana jako 12-latka warunkowo zaręczona z cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem albo jednym z jego wnuków. W 1526 r. po śmierci brata, Ludwika II Jagiellończyka, została królową czeską, a wkrótce też węgierską. Anna Jagiellonka zmarła niedługo po urodzeniu swego piętnastego dziecka, córki Joanny i została pochowana w katedrze św. Wita w Pradze.

Zadanie

Anna Jagiellonka została żoną

A. Maksymiliana I.

B. Maksymiliana II.

C. Karola V.

D. Ferdynanda I.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

19.1 Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów.

Komentarz

Zadanie to wymaga od uczniów uważnej analizy obu materiałów i powiązania ze sobą informacji w nich zawartych. Poprawne rozwiązane jest wynikiem ustalenia na podstawie tekstu, która spośród osób wymienionych w materiale genealogicznym mogła być mężem Anny Jagiellonki. Na temat małżonka Anny Jagiellonki w tekście znajdują się dwie informacje. Po pierwsze wiadomo, że  narzeczonym Anny miał być Maksymiliana I lub jeden z jego wnuków (należy odnaleźć  Karola V i Ferdynanda I). Po drugie - mąż Anny musiał, podobnie jak ona, być władcą Czech i Węgier. Spośród osób przedstawionych w tym materiale genealogicznym warunek ten spełniają jedynie Ferdynand I i Maksymilian II. Jedynym kandydatem spełniającym oba warunki jest więc Ferdynand I (odpowiedź D).

Wyboru odpowiedzi A dokona uczeń, który skupi się na jedynym wymienionym z imienia w tekście kandydacie - Maksymilianie I. Ten przykład ilustruje niezwykle częstą sytuację, gdy uczniowie sądzą, że poprawną odpowiedź zawiera dystraktor wykorzystujący osoby lub pojęcia zaczerpnięte wprost z tekstu. Przeprowadzony pilotaż tego zadania pokazał, że aż 54% uczniów wybierało tę właśnie odpowiedź.

Z kolei wyboru odpowiedzi C (Karol V) dokona zapewne uczeń, który zignoruje informację podaną w tekście o panowaniu Anny w Czechach i na Węgrzech. Natomiast w przypadku wskazania jako poprawnej odpowiedzi B (Maksymilian II) możemy podejrzewać, że uczeń skupił się wyłącznie na informacji o panowaniu w Czechach i na Węgrzech, pomijając tymczasem informację o tym, kto mógł być narzeczonym Anny. Uczeń, który dokonał wyboru tej odpowiedzi zapewne nie zestawił ze sobą dat zawartych w tekście z informacjami podanymi w materiale genealogicznym. Wybór odpowiedzi B oznacza, że uczeń nie dostrzegł informacji, iż panowanie Maksymiliana II przypadło na czasy po śmierci Anny Jagiellonki (Anna zmarła w 1547 roku, a Maksymilian II rozpoczął swoje rządy w 1564 roku).


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.