Fizyka

Wiązka zadań

Biomasa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskują tzw. odnawialne źródła energii, których zasoby uzupełniają się stale w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie. Chodzi tu przede wszystkim o energię słoneczną, wiatru i spadku wody, lecz także o energię zawartą w biomasie. Biomasa to przede wszystkim odpady pochodzenia organicznego, które po odpowiednim przetworzeniu wykorzystuje się w energetyce. Wytwarzanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem energii wyzwolonej przy spalaniu uprawianych specjalnie w tym celu roślin staje się konkurencją dla energetyki opartej na paliwach kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa. Można przyjąć, że uprawy roślin, o których mowa, są odnawiane i prowadzone w sposób ciągły.

 

Na podstawie informacji zawartych w tekście oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. Spalanie biomasy nie wiąże się z emisją CO2 do atmosfery. `square` Tak / `square` Nie
2. Energia powstająca ze spalania biomasy może być przekształcona w inne rodzaje energii. `square` Tak / `square` Nie
3. Zasoby biomasy mogą być utrzymywane na względnie stałym poziomie. `square` Tak / `square` Nie
4. Spalanie biomasy dostarcza więcej energii niż potrzeba na jej wytworzenie. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Nie

2 - Tak

3 - Tak

4 - Nie

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

2.5. Energia. Uczeń stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia

Komentarz

Zadanie mierzy umiejętność analizy tekstu i było wykorzystane w badaniu, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum. Tekst dotyczy produkcji i wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii. Wprawdzie jak na zadanie z fizyki jest to nieco nietypowa tematyka, ale dzięki temu można założyć, że uczniowie nie znają z góry odpowiedzi i będą musieli przeczytać tekst ze zrozumieniem, zanim rozwiążą zadanie. Aby je rozwiązać, uczeń powinien ocenić stwierdzenia zestawione w tabeli i przy każdym z nich na podstawie tekstu zdecydować, czy jest prawdziwe.

Stwierdzenie pierwsze nie jest prawdziwe: każda substancja organiczna zawiera w swoim składzie węgiel, a w efekcie spalania takiej substancji powstaje CO2. Z tekstu w żaden sposób nie wynika, aby w przypadku wykorzystania biomasy jako paliwa proces spalania zachodził w nietypowy sposób, możemy zatem zakładać, że powstający CO2 zostanie wyemitowany do atmosfery. Tymczasem nieprawdziwość stwierdzenia pierwszego dla niektórych uczniów nie była oczywista – prawidłowej odpowiedzi udzieliło w badaniu 55,7% osób, co jest wartością niewiele wyższą niż prawdopodobieństwo udzielenia prawidłowej odpowiedzi w pojedynczym wierszu drogą losową.

Stwierdzenie drugie z kolei jest prawdziwe – w tekście znajdujemy wyraźną informację, że spalanie biomasy dostarcza energii, która może być wykorzystana w celu wytwarzania prądu elektrycznego. Aż 75,9% uczniów udzieliło w tym przypadku prawidłowej odpowiedzi. Dosyć podobnie wyglądała sytuacja w przypadku stwierdzenia trzeciego, którego prawdziwość również wynika bezpośrednio z tekstu: skoro uprawa roślin przeznaczanych na biomasę jest prowadzona w sposób ciągły, to zasoby biomasy mogą być utrzymywane na względnie stałym poziomie. Prawidłowo oceniło ten wiersz 70,9 %  osób biorących udział w badaniu.

Najwięcej problemów uczniowie mieli ze stwierdzeniem czwartym, które jest fałszywe. W przypadku tego stwierdzenia wszelkie wątpliwości powinno rozwiać powołanie się na zasadę zachowania energii. Ponieważ nie można wytworzyć energii z niczego, nie jest możliwa sytuacja w której spalenie jakiegokolwiek paliwa dostarczyłoby więcej energii niż było potrzeba na jego wyprodukowanie. Najwyraźniej jednak niewielu uczniów poszło tym tropem, ponieważ rozwiązywalność tego wiersza wyniosła w badaniu 41,8%.

Całość zadania prawidłowo rozwiązało 17,7% badanych. Wydaje się, że uczniowie nie mieli większych problemów z oceną stwierdzeń w tych przypadkach, w których odpowiedź można było znaleźć bezpośrednio w tekście. Dużo bardziej problematyczne okazały się te stwierdzenia, przy których należało wykorzystać nie tylko informacje zawarte bezpośrednio w  materiale źródłowym, ale również powołać się na elementarne prawa przyrody.

 

Słowa kluczowe

biomasa | energia

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.