Fizyka

Wiązka zadań

Szklanka i termos

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Nauczyciel zadał Pawłowi następującą pracę domową: „Sprawdź doświadczalnie prawdziwość hipotezy mówiącej, że herbata w termosie stygnie wolniej niż w szklance”.

Paweł wykonał następujący eksperyment:

1. Zaparzył herbatę w szklance i zmierzył jej temperaturę. Zapisał ją jako T0 = 90°C.

2. Zostawił szklankę na 30 minut i ponownie zmierzył temperaturę. Zapisał ją jako T30 = 50°C.

3. Przelał herbatę do termosu i po kolejnych 30 min. zmierzył temperaturę. Zapisał ją jako T60 = 40ºC.

Określ, które ze stwierdzeń w tabeli jest prawdziwe w odniesieniu do doświadczenia Pawła i wskaż odpowiednie uzasadnienie.

Stwierdzenie Uzasadnienie
`square` A. Wynik doświadczenia potwierdza hipotezę.  `square` I) T> T30
`square` B. Wynik doświadczenia przeczy hipotezie.  `square` II) T– T30  > T30  – T60 
`square` C. Doświadczenie nie pozwala ocenić prawdziwości hipotezy.  `square` III) T= T30 + T60

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C, I.

Wymaganie ogólne

2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia
8.12. Wymagania przekrojowe. Uczeń planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru/ mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu

Komentarz

Prezentowane zadanie pochodzi z zestawu zadań standaryzowanych przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych.

 Zadanie dotyczy tych samych zagadnień, co w zadaniu 28 i 29. Uczeń, rozwiązując to zadanie, powinien rozumieć, co prezentują symbole poszczególnych temperatur przedstawione w tabeli. Dlatego dokładne przeczytanie treści zadania było bardzo istotne. Następnie związki między temperaturami przedstawione w tabeli uczeń powinien odnieść do rzeczywistych warunków opisanych w doświadczeniu i w ten sposób powinien ocenić, czy hipotezę przedstawioną w zadaniu można uzasadnić opisanym doświadczeniem. Po przeczytaniu kolejnych czynności składających się na eksperyment, uczeń powinien zauważyć, że przeprowadzenie takiego doświadczenia nie pozwala ocenić, czy postawiona hipoteza jest prawidłowa. Zadanie wypadło bardzo słabo, tylko około 5% uczniów udzieliło prawidłowej odpowiedzi.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl