Matematyka

Wiązka zadań

Trzeci bok trójkąta

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Jeden z boków trójkąta ma 20 cm, a drugi 5 cm. Długość trzeciego boku wyraża się liczbą centymetrów podzielną przez 3. Jaką długość ma ten bok? Podaj wszystkie możliwości.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

18 cm, 21 cm, 24 cm

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Obowiązują tu wymagania ogólne dla II etapu edukacyjnego:
2.7. Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100.
9.2. Uczeń konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta).

Uczeń na bazie nierówności trójkąta poszukuje długości trzeciego boku trójkąta wśród liczb podzielnych przez 3. Zadanie nie jest trudne, choć problemem może być większa liczba rozwiązań. Nadaje się do dyskusji w klasie na temat prowadzenia rozumowania i zapisu rozwiązania, a także odszukiwania wszystkich możliwych rozwiązań (stosowanie jednoznacznego kryterium wyszukiwania, ograniczenia).

Słowa kluczowe

podzielność | rozumowanie

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl