Biologia

Wiązka zadań

Wędrujący antybiotyk

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Pacjentowi cierpiącemu na zapalenie nerek podano antybiotyk w postaci zastrzyku. Lek podano do żyły łokciowej lewej ręki, skąd wraz z krwią dotarł do nerek.

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących drogi, którą lek przebył w organizmie pacjenta.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. Zanim dotarł z żyły łokciowej do nerek, lek wraz z krwią przepłynął przez płuca. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Na swojej drodze z żyły łokciowej do nerek, lek dwukrotnie przepływał przez serce.  `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Lek dotarł do nerek tętnicami, które doprowadzają tam krew z serca. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Prawda

2 – Prawda

3 – Prawda

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.

Wymaganie szczegółowe

6.5.2. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ krążenia. Uczeń przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym.

Komentarz

Ocena prawdziwości każdego ze stwierdzeń w prezentowanym zadaniu to badanie tej samej umiejętności – dokonania analizy przebiegu naczyń płucnego i ustrojowego obiegu krwi na podstawie wiadomości z zakresu układu krążenia. Uczeń, aby poprawnie rozwiązać zadanie, musi wykorzystać wiadomości o układzie krwionośnym i prześledzić w wyobraźni przebieg głównych naczyń obydwu obiegów krwi. Podany iniekcyjnie do żyły łokciowej lek wraz z krwią trafia żyłą główną dolną do prawego przedsionka serca, następnie do prawej komory serca, skąd pniem płucnym doprowadzany jest do tętnic płucnych. Następnie po przejściu przez naczynia włosowate płuc wraca żyłami płucnymi do serca, po czym z lewej komory, wraz z wypływającą z niej krwią, tętnicami ustrojowego obiegu krwi dotrze w końcu do nerek. Wszystkie zatem podane w zadaniu stwierdzenia poprawnie opisują drogę, jaką musi przebyć antybiotyk, zanim z żyły łokciowej trafi do miejsca docelowego.

Pomimo, że zadanie sprawdza podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii układu krwionośnego, uczniowie rozwiązujący zadanie uzyskali bardzo słaby wynik. Zaledwie 7% z nich poprawnie zaznaczyło wszystkie trzy odpowiedzi. Dodać jednak należy, że wśród tych nielicznych, którzy poprawnie odpowiedzieli znaleźli się przede wszystkim uczniowie z grupy „najlepszych”, czyli ci, którzy uzyskali najwięcej punktów w całym teście. Przy analizie uzyskanych wyników niezasadnym wydaje się rozpatrywanie każdego ze stwierdzeń z osobna, ponieważ badana była jedna umiejętność. Jeżeli zatem uczeń zaznaczy „fałsz” chociaż w jednym ze stwierdzeń, można przypuszczać, że pozostałe odpowiedzi poprawne są po prostu trafieniami, a nie wynikają z właściwej interpretacji informacji zawartych w podanych stwierdzeniach. Warto jednak zadanie przeznaczyć na sprawdzian, przeanalizować wynik w zespole klasowym i znaleźć przyczynę popełniania ewentualnych błędów.

Słowa kluczowe

Układ krwionośny

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl