Matematyka

Wiązka zadań

Czy ten trójkat jest równoboczny?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Punkt E jest środkiem boku kwadratu przedstawionego na rysunku. Czy trójkąt ABE jest równoboczny?

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE i wskaż poprawne uzasadnienie tej odpowiedzi.


  TAK/ NIE, ponieważ

       

  boki AE i BE są równe. ` `
  ma wszystkie kąty tej samej miary
  bok AB jest krótszy od dwóch pozostałych.
  kąt AEB ma miarę większą niż 60°.` `

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp.

Nie, ponieważ bok AB jest krótszy od dwóch pozostałych.

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

10.7 Figury płaskie. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.

Komentarz

Zadania o takiej formie nigdy wcześniej nie były obecne na egzaminie gimnazjalnym. W zadaniu tym chcemy sprawdzić nie tylko, czy uczeń potrafi odpowiedzieć na postawione pytanie, ale także, czy umie uzasadnić swoją odpowiedź, wybierając ją spośród kilku zaproponowanych.

Uzasadnianie poprawności podanej odpowiedzi nie jest proste dla gimnazjalistów i dlatego należy je ćwiczyć i oswajać uczniów z formą i sposobem formułowania takich uzasadnień.

Zadanie to najlepiej byłoby rozwiązywać na lekcji, prosząc kolejnych uczniów o podawanie swojego toku rozumowania. Można także wspólnie z uczniami przeanalizować prawdziwość pozostałych zdań, proponowanych jako uzasadnienia, i zastanowić się, czy mogą one być argumentem uzasadniającym odpowiedź „tak” lub „nie” na zadane pytanie. Zadanie to można również zmodyfikować, „otwierając” je i prosząc uczniów o samodzielne formułowanie i przedstawianie krótkich, jednozdaniowych uzasadnień lub pełnych rozumowań.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl