Język angielski

Wiązka zadań

Wycieczki z przewodnikiem (poziom A)

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z dwóch zadań nawiązujących stopniem trudności do poziomu początkującego użytkownika języka (A1, A2) według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Zadania przeznaczone są do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Ich głównym celem jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach komunikacyjnych. Po krótkim przygotowaniu, w pierwszym zadaniu uczeń zadaje nauczycielowi dwa pytania, a nauczyciel odpowiada na nie korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji. W zadaniu drugim uczeń odpowiada na dwa pytania nauczyciela. Wykonując oba zadania uczeń nie wie, co powie jego rozmówca i musi zareagować na wypowiedź, wymiana informacji powinna być zbliżona do rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Czas na wykonanie obu zadań wynosi około 2 minut.

Każdy uczeń powinien mieć tyle samo czasu na wykonanie zadania, zatem nauczyciel powinien monitorować czas wypowiedzi ucznia. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną i poprawia jego ewentualne błędy po przeprowadzeniu obu zadań z wiązki. Oceniając realizację zadań przez ucznia nauczyciel może wykorzystać skale wskaźników biegłości językowej ESOKJ [czytaj więcej], a także narzędzia oceny i samooceny dla uczniów opracowane w ramach Europejskiego portfolio językowego [czytaj więcej]. 

Podczas gdy nauczyciel przeprowadza zadanie z jednym uczniem, pozostała część klasy może wykonywać inne ćwiczenia, indywidualnie lub w parach.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania pobierz kartę nauczyciela oraz kartę ucznia.

Pobierz kartę ucznia                                                              Pobierz kartę nauczyciela
                                                              

 

Zadanie 1

Zadaj nauczycielowi dwa pytania o brakujące informacje oznaczone w tabeli znakami zapytania. Zapytaj o:

(a) brakujący termin rozpoczęcia zwiedzania,

(b) brakującą cenę biletu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń zadaje dwa pytania zgodnie z instrukcją do zadania np. (a) What time is the National Museum trip (with a guide)?; When is the National Museum trip (with a guide)?; When can I go to the National Museum?; (b) How much is the ticket to the Royal Concert Hall?; How much is the Royal Concert Hall trip?; How much does the Royal Concert Hall trip/ticket cost?. W tym zadaniu najważniejsza jest umiejętność przekazania znaczenia. Pytania takie jak:  Please give me o’clock of National Museum trip?; What hour is trip with guide in National Museum?; How much money cost Royal Concert Hall trip?; How many money are Royal Concert Hall trip?; What is cost Royal Concert Hall trip?; Royal Concert Hall trip, how much it cost? są zrozumiałe i umożliwiają skuteczną komunikację.

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.9 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media).
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść. Nauczyciel odpowiada na pytania ucznia korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji lub, gdy coś nie jest jasne, prosi ucznia o wyjaśnienie.

Po wykonaniu zadania przez ucznia/uczniów, nauczyciel może omówić najczęściej pojawiające się trudności na forum klasy (nie odnosząc się do poszczególnych osób) i zapisać na tablicy przydatne w wykonaniu tego zadania zwroty.


Zadanie 2

Korzystając z informacji w tabeli odpowiedz na dwa pytania, które zada Ci nauczyciel:

1. When can I visit the Royal Concert Hall?

2. How much is the trip to Victoria Theatre?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń odpowiada na dwa pytania zadane przez nauczyciela. W tym zadaniu najważniejsze jest to, czy uczeń zrozumiał pytanie oraz czy udzielił właściwej odpowiedzi. Przekazanie znaczenia jest najistotniejsze, poprawność językowa odpowiedzi ma drugorzędne znaczenie. Krótkie odpowiedzi są w takiej sytuacji naturalne i w związku z tym nie należy oczekiwać i wymagać od uczniów dłuższych wypowiedzi. Odpowiedzi na pytanie 1, takie jak: Sunday at eleven; Sunday eleven o’clock; On Sunday at eleven in the morning; Sunday eleven am; Sunday eleven hour(s) są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry what place?; Could you repeat?; Again please; Royal Concert Hall? W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Odpowiedzi na pytanie 2 takie jak: Twenty four pounds; Twenty four euro(s); Twenty four funt(s); Twenty four sterling są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry what trip?; Victoria Theatre?; How much?; You mean money?/ the price?; Could you repeat?; Again please. W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.9 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media).
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

Jeżeli pytanie jest dla ucznia niezrozumiałe, należy je powtórzyć. Jeżeli uczeń udzieli niewłaściwej odpowiedzi, podając niewłaściwe informacje, należy ponownie zadać pytanie, podkreślając kluczowe słowo (np. When can I visit the Royal Concert Hall?).

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Polecane zadania

  » więcej

  * Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

  Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

  * Słowa kluczowe

  accommodation   adult learning   animals   art gallery   booking   boy   children    circus   classroom   competition   computers   concerts   demonstration   doctor   dog   e-learning   environment   favourite musicians    flood   food   
  .