Język angielski

Wiązka zadań

Prezentacje w galerii sztuki (poziom A)

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z dwóch zadań nawiązujących stopniem trudności do poziomu początkującego użytkownika języka (A1, A2) według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Zadania przeznaczone są do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Ich głównym celem jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach komunikacyjnych. Po krótkim przygotowaniu, w pierwszym zadaniu uczeń zadaje nauczycielowi dwa pytania, a nauczyciel odpowiada na nie korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji. W zadaniu drugim uczeń odpowiada na dwa pytania nauczyciela. Wykonując oba zadania uczeń nie wie, co powie jego rozmówca i musi zareagować na wypowiedź, wymiana informacji powinna być zbliżona do rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Czas na wykonanie obu zadań wynosi około 2 minut.

Każdy uczeń powinien mieć tyle samo czasu na wykonanie zadania, zatem nauczyciel powinien monitorować czas wypowiedzi ucznia. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną i poprawia jego ewentualne błędy po przeprowadzeniu obu zadań z wiązki. Oceniając realizację zadań przez ucznia nauczyciel może wykorzystać skale wskaźników biegłości językowej ESOKJ [czytaj więcej], a także narzędzia oceny i samooceny dla uczniów opracowane w ramach Europejskiego portfolio językowego [czytaj więcej]. 

Podczas gdy nauczyciel przeprowadza zadanie z jednym uczniem, pozostała część klasy może wykonywać inne ćwiczenia, indywidualnie lub w parach.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania pobierz kartę nauczyciela oraz kartę ucznia.

Pobierz kartę ucznia                                                              Pobierz kartę nauczyciela
                                                              

 

Zadanie 1

Zadaj nauczycielowi dwa pytania o brakujące informacje oznaczone w tabeli znakami zapytania. Zapytaj o:

(a) brakujący termin rozpoczęcia prezentacji,

(b) brakujące miejsce, gdzie prezentacja się odbędzie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń zadaje dwa pytania zgodnie z instrukcją do zadania np. (a) What time is the Greek manuscripts?; When is the Greek manuscripts presentation?; When can I go to the Greek manuscripts?; When are the Greek manuscripts on? (b) Where is the Kings and Queens of England?; Where can I see the Kings and Queens of England?; In what place is the Kings and Queens of England presentation? Where are the Kings and Queens of England showing? W tym zadaniu najważniejsza jest umiejętność przekazania znaczenia. Pytania takie jak:  Please give me o’clock of Greek manuscripts; What hour is Greek manuscripts?;  Where I see Kings and Queens of England?; What place I go Kings and Queens of England?;  Kings and Queens of England. Where I go?; Please tell me in what room is Kings and Queens of England?  są zrozumiałe i umożliwiają skuteczną komunikację.

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.9 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media).
2.1 Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść. Nauczyciel odpowiada na pytania ucznia korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji lub, gdy coś nie jest jasne, prosi ucznia o wyjaśnienie.

Po wykonaniu zadania przez ucznia/uczniów, nauczyciel może omówić najczęściej pojawiające się trudności na forum klasy (nie odnosząc się do poszczególnych osób) i zapisać na tablicy przydatne w wykonaniu tego zadania zwroty.


Zadanie 2

Korzystając z informacji w tabeli, odpowiedz na dwa pytania, które zada Ci nauczyciel:

1. Where does the presentation about Greek manuscripts take place?

2. When can I see the presentation about the kings and queens of England?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń odpowiada na dwa pytania zadane przez nauczyciela. W tym zadaniu najważniejsze jest to, czy uczeń zrozumiał pytanie oraz czy udzielił właściwej odpowiedzi. Przekazanie znaczenia jest najistotniejsze, poprawność językowa odpowiedzi ma drugorzędne znaczenie. Krótkie odpowiedzi są w takiej sytuacji naturalne i w związku z tym nie należy oczekiwać i wymagać od uczniów dłuższych wypowiedzi. Odpowiedzi na pytanie 1, takie jak: Library ground floor; In the library on the ground floor są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry, what do you want to see?; Could you repeat?; Again please; Greek manuscripts? W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Odpowiedzi na pytanie 2 takie jak: Friday 6.30 pm (six thirty pm) and Saturday 10 am ; Friday half past 6 and Saturday 10;  Friday afternoon at half past four and Saturday morning at ten są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry what presentation?; Kings and Queens (of England)?; When?; You mean/want to know/need time?/ the hour?/ what o’clock; Could you repeat?; Again please. W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.9 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media).
2.1 Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

Jeżeli pytanie jest dla ucznia niezrozumiałe, należy je powtórzyć. Jeżeli uczeń udzieli niewłaściwej odpowiedzi, podając niewłaściwe informacje, należy ponownie zadać pytanie, podkreślając kluczowe słowo (np. Where does the presentation about Greek manuscripts take place?).

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Polecane zadania

  » więcej

  * Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

  Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

  * Słowa kluczowe

  accommodation   adult learning   animals   art gallery   booking   boy   children    circus   classroom   competition   computers   concerts   demonstration   doctor   dog   e-learning   environment   favourite musicians    flood   food   
  .