Język angielski

Wiązka zadań

Korty (poziom A)

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z dwóch zadań nawiązujących stopniem trudności do poziomu początkującego użytkownika języka (A1, A2) według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Zadania przeznaczone są do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Ich głównym celem jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach komunikacyjnych. Po krótkim przygotowaniu, w pierwszym zadaniu uczeń zadaje nauczycielowi dwa pytania, a nauczyciel odpowiada na nie korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji. W zadaniu drugim uczeń odpowiada na dwa pytania nauczyciela. Wykonując oba zadania uczeń nie wie, co powie jego rozmówca i musi zareagować na wypowiedź, wymiana informacji powinna być zbliżona do rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Czas na wykonanie obu zadań wynosi około 2 minut.

Każdy uczeń powinien mieć tyle samo czasu na wykonanie zadania, zatem nauczyciel powinien monitorować czas wypowiedzi ucznia. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną i poprawia jego ewentualne błędy po przeprowadzeniu obu zadań z wiązki. Oceniając realizację zadań przez ucznia nauczyciel może wykorzystać skale wskaźników biegłości językowej ESOKJ [czytaj więcej], a także narzędzia oceny i samooceny dla uczniów opracowane w ramach Europejskiego portfolio językowego [czytaj więcej]. 

Podczas gdy nauczyciel przeprowadza zadanie z jednym uczniem, pozostała część klasy może wykonywać inne ćwiczenia, indywidualnie lub w parach.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania pobierz kartę nauczyciela oraz kartę ucznia.

Pobierz kartę ucznia                                                              Pobierz kartę nauczyciela
                                                              

 

Zadanie 1

 Zadaj nauczycielowi dwa pytania o brakujące informacje oznaczone w tabeli znakami zapytania. Zapytaj o:

(a) brakujące godziny otwarcia,

(b) brakującą cenę wynajęcia kortu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń zadaje dwa pytania zgodnie z instrukcją do zadania np. (a) What time are badminton courts open at the weekend?; What time are the badminton courts open on the weekend?; What are the opening hours of badminton courts at/on the weekend?; When are badminton courts open at/on the weekend?; What time can I play badminton at/on the weekend? (b) How much is a tennis court for an hour/per hour?; How much is one hour of tennis?; How much are tennis courts (for) an hour?; How much do tennis courts cost?; How much does a tennis court cost? What is the price of a tennis court?; What is the price of an hour of tennis?; How much is it to play tennis?  W tym zadaniu najważniejsza jest umiejętność przekazania znaczenia. Pytania takie jak:  What hour is badminton court opening at weekend?; Weekend badminton courts, opening hours please?; Please give me the price of tennis courts; How many money is tennis court?; What is cost play tennis?; Tennis court. How much?; What is price tennis court? są zrozumiałe i umożliwiają skuteczną komunikację.

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.1 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania).
1.10 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy).
2.1 Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść. Nauczyciel odpowiada na pytania ucznia korzystając z odpowiedzi podanych w instrukcji lub, gdy coś nie jest jasne, prosi ucznia o wyjaśnienie.

Po wykonaniu zadania przez ucznia/uczniów, nauczyciel może omówić najczęściej pojawiające się trudności na forum klasy (nie odnosząc się do poszczególnych osób) i zapisać na tablicy przydatne w wykonaniu tego zadania zwroty.


Zadanie 2

Korzystając z informacji w tabeli, odpowiedz na dwa pytania nauczyciela:

1. When are tennis courts open at the weekend?

2. What’s the price for using a squash court?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Uczeń odpowiada na dwa pytania zadane przez nauczyciela. W tym zadaniu najważniejsze jest to, czy uczeń zrozumiał pytanie oraz czy udzielił właściwej odpowiedzi. Przekazanie znaczenia jest najistotniejsze, poprawność językowa odpowiedzi ma drugorzędne znaczenie. Krótkie odpowiedzi są w takiej sytuacji naturalne i w związku z tym nie należy oczekiwać i wymagać od uczniów dłuższych wypowiedzi. Odpowiedzi na pytanie 1, takie jak: Nine thirty to four pm; Half past nine till four; Hine thirty in the morning to four in the afternoon są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry, what do you want?; Could you repeat?; Again please; Tennis courts?; When? You mean what time/hour? W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Odpowiedzi na pytanie 2 takie jak: Three pound(s) an hour/ per hour/for an hour; It costs three pounds an hour/ per hour/for an hour; It is three pounds; three euro(s) są właściwe. Uczeń może również negocjować znaczenie, mówiąc na przykład: Sorry, which?; Squash courts?; Price?; You mean/want to know/ how much?; Could you repeat?; Again please. W takim przypadku nauczyciel powinien zareagować w naturalny sposób, tzn. powtórzyć pytanie lub część pytania. 

Zastosowanie strategii komunikacyjnych, np. znalezienie sposobu na przekazanie treści w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta danego słowa, to skuteczny sposób na porozumiewanie się w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego względu zastosowanie tej strategii przez ucznia jest lepsze niż przejście na język polski.

Wymaganie ogólne

1 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
4 Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komu nikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5 Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymaganie szczegółowe

1.1 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania).
1.10 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy).
2.1 Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: reaguje na polecenia
6.3 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: stosuje formy grzecznościowe.
6.4 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.
6.13 Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Komentarz

Jeżeli pytanie jest dla ucznia niezrozumiałe, należy je powtórzyć. Jeżeli uczeń udzieli niewłaściwej odpowiedzi, podając niewłaściwe informacje, należy ponownie zadać pytanie, podkreślając kluczowe słowo (np. When are tennis courts open at the weekend?).

W tym zadaniu nacisk położony jest na interakcję i umiejętność uzyskania informacji za pomocą dostępnych środków zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, takich jak mowa ciała czy intonacja. W ramach komunikacji może mieć miejsce negocjowanie znaczeń, tzn. jeden z rozmówców prosi o wyjaśnienie i sprawdza, czy dobrze zrozumiał przekazywaną treść.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Polecane zadania

  » więcej

  * Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

  Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

  * Słowa kluczowe

  accommodation   adult learning   animals   art gallery   booking   boy   children    circus   classroom   competition   computers   concerts   demonstration   doctor   dog   e-learning   environment   favourite musicians    flood   food   
  .