Biologia

Wiązka zadań

Nowotwory w krajach rozwijających się

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

W ostatnich latach w wielu krajach rozwijających się obserwujemy wzrost średniej długości życia. Jest to spowodowane przede wszystkim lepszym dostępem do usług medycznych i rozwojem profilaktyki zdrowotnej, dzięki czemu wyraźnie zmniejsza się liczba zgonów wywołanych przez choroby zakaźne. Jednocześnie notuje się zauważalny wzrost zachorowań na różnego rodzaju nowotwory, które występują przede wszystkim u ludzi starszych.

Oceń prawdziwość stwierdzeń umieszczonych w tabeli.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. W krajach rozwijających się spadkowi zachorowań na choroby zakaźne towarzyszy wyraźny spadek zachorowań na nowotwory. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Wraz ze wzrostem średniej długości życia wzrasta liczba zachorowań na nowotwory, ponieważ choroba nowotworowa przeważnie pojawia się w późniejszym wieku. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Za wzrost średniej długości życia w krajach rozwijających się odpowiada przede wszystkim postęp w metodach leczeniach nowotworów. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Fałsz

2 – Prawda

3 – Fałsz

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

7.4. Stan zdrowia i choroby. Uczeń przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. niewłaściwa dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz podaje przykłady takich chorób.

Komentarz

Zadanie w niewielkim stopniu sprawdza wiedzę, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się w treści wstępu. Skupia się natomiast na sprawdzeniu umiejętności interpretacji informacji tekstowych i wnioskowania na ich podstawie.

Prawidłowa ocena stwierdzenia 1 nie powinna sprawić większych problemów uczniowi, który zapoznał się z tekstem wprowadzenia. Podana w stwierdzeniu informacja o spadku zachorowań na nowotwory jest w bezpośredniej sprzeczności z informacjami podanymi na wstępie. Udzielenie błędnej odpowiedzi w tym punkcie najprawdopodobniej świadczy o tym, że uczeń nieuważnie przeczytał treść zadania i polecenie.

Informacje potrzebne do poprawnej odpowiedzi w punkcie 2 również są podane we wprowadzeniu, lecz ich uzyskanie wymaga już nieznacznie głębszej analizy tekstu. W pierwszej kolejności uczeń musi znaleźć w tekście potwierdzenie, że choroby nowotworowe pojawiają się przeważnie w późniejszym wieku. Znajduje się ono w ostatnim zdaniu wprowadzenia. W następnym kroku uczeń musi sformułować wniosek, że jeśli nowotwory występują w późniejszym wieku, a ludzie żyją coraz dłużej, liczba zachorowań musi się w związku z tym zwiększać. Uczeń, który udzielił odpowiedzi błędnej, najprawdopodobniej nie był w stanie przeprowadzić podobnego wnioskowania.

Stwierdzenie 3 jest w jawnej sprzeczności ze wstępem, który podaje wprost, że liczba zgonów zmniejsza się na skutek postępów w leczeniu chorób zakaźnych, nie zaś nowotworowych. Uczeń musi jedynie wyciągnąć dodatkowy wniosek, że mniejsza liczba zgonów przekłada się na wzrost średniej długości życia, aby to stwierdzenie zanegować.

Zadanie, dzięki temu, że sprawdza umiejętność interpretacji danych tekstowych, najlepiej sprawdzi się jako materiał do pracy na lekcji, na której nauczyciel będzie mógł zademonstrować właściwy sposób analizy tekstu i uzasadnić poprawność ocen poszczególnych stwierdzeń.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.