Biologia

Wiązka zadań

Ślaz piżmowy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Dziedziczenie barwy kwiatu u ślazu piżmowego jest uwarunkowane jednogenowo. Gen odpowiedzialny za kolor ma dwa allele: dominujący i recesywny. Kolor kwiatów jest zdeterminowany przez genotyp w następujący sposób:

  • homozygota recesywna – kolor biały
  • homozygota dominująca – kolor różowy
  • heterozygota – kolor różowy

Zadanie 1

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących ślazu piżmowego.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. Biała barwa kwiatów jest wywołana obecnością dominującego allelu blokującego syntezę różowego barwnika `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Różowa barwa kwiatów jest wywołana obecnością dominującego allelu warunkującego syntezę różowego barwnika. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Biała barwa kwiatów jest wywołana obecnością dominującego allelu warunkującego syntezę białego barwnika. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Fałsz

2 – Prawda

3 – Fałsz

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

8.4. Genetyka. Uczeń przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą.
8.5. Genetyka. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność).

Komentarz

Zadanie w standardowy sposób diagnozuje znajomość i rozumienie pojęć genetycznych opisanych w treściach podstawy programowej, a więc obowiązujących ucznia. Prawidłowe rozwiązanie zadania jest uwarunkowane rozumieniem przez ucznia terminów: heterozygota, homozygota recesywna i dominująca oraz rozumieniem relacji fenotyp-genotyp w kontekście wpływu określonego allelu na występowanie lub brak barwnika. Uczeń powinien rozumieć, że allel recesywny nie daje możliwości syntezy różowego barwnika, a allel dominujący daje taką możliwość – zarówno w homozygocie dominującej, jak i w heterozygocie. Rozumienie powinno oznaczać, że uczeń kojarzy homozygotę recesywną z obecnością dwóch alleli recesywnych, warunkujących białą barwę kwiatu (brak syntezy różowego barwnika), oraz homozygotę dominującą z obecnością dwóch alleli dominujących, warunkujących barwę różową kwiatu (synteza różowego barwnika). Heterozygota powinna kojarzyć się uczniom z obecnością dwóch różnych alleli – w tym wypadku recesywnego i dominującego. Obecność allelu dominującego powoduje syntezę barwnika, tak więc roślina będzie miała różowe kwiaty. Takie rozumowanie pozwoli uczniom właściwie ocenić stwierdzenia podane w tabeli.

Stwierdzenie 1 jest fałszywe, ponieważ to obecność dwóch alleli recesywnych warunkuje białą barwę przez brak syntezy różowego barwnika – biała barwa jest efektem braku barwnika. Rozumując w ten sposób, można od razu uznać również stwierdzenie 3 za fałszywe. W płatkach kwiatów bowiem nie występuje biały barwnik, biała barwa jest wynikiem odbijania prawie w całości promieniowania świetlnego przez tkanki płatków korony kwiatowej. Dodatkowym potwierdzeniem fałszywości stwierdzenia 3 jest wyraźnie podany w treści zadania fakt, że białą barwę kwiatów mają homozygoty recesywne, a zatem zupełnie pozbawione allelu dominującego.

Do oceny stwierdzenia 2 konieczne jest wnioskowanie na podstawie informacji z treści zadania. Jeśli dziedziczenie jest jednogenowe i homozygota dominująca oraz heterozygota są różowe, to oznacza, że allel dominujący jest odpowiedzialny za obecność różowego barwnika, a więc i za jego syntezę.

Elementem ciekawym dla ucznia może być tutaj ślaz piżmowy, roślina raczej nieobecna w podręcznikach szkolnych. Mechanizm dziedziczenia barwy kwiatów u tego gatunku jest podobny do dziedziczenia barwy kwiatów u grochu siewnego – klasycznego przykładu z genetyki mendlowskiej, zatem może on posłużyć jako model do diagnozowania stopnia zrozumienia tematu opartego na klasycznym przykładzie.


Zadanie 2

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących ślazu piżmowego.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. Z nasion zebranych z rośliny kwitnącej biało w warunkach naturalnych może wyrosnąć roślina kwitnąca różowo. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Po skrzyżowaniu rośliny o białych kwiatach z rośliną o kwiatach różowych otrzymamy rośliny, które będą miały jednocześnie kwiaty różowe i białe. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Z nasion zebranych od rośliny kwitnącej różowo może wyrosnąć roślina kwitnąca biało. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Prawda

2 – Fałsz

3 – Prawda

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

8.4. Genetyka. Uczeń przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą.
8.5. Genetyka. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność).

Komentarz

Zadanie diagnozuje rozumienie pojęć genetycznych i mechanizmu dziedziczenia cech jednogenowych, opisanych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej w dziale Genetyka.

Aby ocenić prawdziwość stwierdzenia 1, należy rozważyć wszelkie możliwości zapylenia ślazu piżmowego. Jeśli pyłek będzie pochodzić od osobnika heterozygotycznego, to w potomstwie mogą pojawić się osobniki o kwiatach zarówno białych, jak i różowych. Pyłek homozygoty dominującej da potomstwo wyłącznie różowokwiatowe, a homozygoty recesywnej – wyłącznie białokwiatowe. Nie można zatem wykluczyć, że z nasion ślazu o kwiatach białych, rosnącej w warunkach naturalnych, gdzie nie ma kontroli procesu zapylenia, mogą wyrosnąć rośliny różowokwiatowe. Stwierdzenie pierwsze należy zatem uznać za prawdziwe.

Stwierdzenie 2 jest natomiast fałszywe, bo przy dziedziczeniu jednogenowym nie może występować zróżnicowanie barwy kwiatów na jednym osobniku, chyba że nastąpi mutacja w materiale genetycznym osobnika, ale w zadaniu nie ma mowy o takim wydarzeniu. Przy ocenie stwierdzenia 3 niezbędne jest rozumienie, że w heterozygocie jest obecny allel recesywny, który nie daje jednak efektu fenotypowego w obecności allelu dominującego, warunkującego syntezę różowego barwnika. Jego obecność umożliwia jednak powstanie potomstwa białokwiatowego, jeśli heterozygota zostanie zapylona w warunkach naturalnych przez inną heterozygotę lub przez homozygotę recesywną. Stwierdzenie 3 należy zatem uznać za prawdziwe.

Zadanie nadaje się raczej na lekcję genetyki, by pokazać uczniom różnorodność połączeń w przyrodzie, których zauważenie i dokładna analiza umożliwią poprawne rozwiązanie. Zadanie może również pomóc w oderwaniu się od stereotypowego przedstawiania procesów dziedziczenia cech jednogenowych w warunkach kontrolowanego zapylenia (groch siewny w hodowlach Gregora Mendla). 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.