Biologia

Wiązka zadań

Ograniczanie ilości odpadów

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Obecnie w Polsce wytwarzamy rocznie ok. 13,5 mln ton odpadów komunalnych, co daje średnio 350 kg na jednego mieszkańca. Im więcej śmieci wytwarzamy, tym większe są koszty ich odbioru, transportu i późniejszego zagospodarowania.

Określ, które działania pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba odebrać od pojedynczego gospodarstwa domowego.  

  Działanie Czy pomaga zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów?
1. Kupowanie niektórych towarów (np. środków czystości) w większych opakowaniach zamiast wielu mniejszych. `square` Tak / `square` Nie
2. Segregacja makulatury, plastiku, szkła i aluminium – wrzucanie ich do specjalnych pojemników. `square` Tak / `square` Nie
3. Pakowanie zakupów w torby z folii, która ulega biodegradacji. `square` Tak / `square` Nie
4. Rezygnacja z artykułów jednorazowego użytku, np. ściereczek, talerzy, golarek, na rzecz ich odpowiedników wielokrotnego użytku `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Tak

2. Nie

3. Nie

4. Tak

Wymaganie ogólne

4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
4.2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

Wymaganie szczegółowe

10.2. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń uzasadnia konieczność segregowania odpadów w gospodarstwie domowym oraz konieczność specjalnego postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami, przeterminowanymi lekami.
10.3. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych.

Komentarz

Celem prezentowanego zadania jest sprawdzenie stopnia zrozumienia przez młodych ludzi kwestii ograniczania wytwarzania odpadów w gospodarstwie domowym. Podane we wstępie do zadania dane liczbowe mają jedynie wprowadzić w zagadnienie i nie stanowią źródła, z którego należy skorzystać, rozwiązując zadanie. Uczeń zatem musi jedynie dostrzec związek przyczynowo-skutkowy w każdym z podanych działań i wyciągnąć wniosek, czy pomaga ono zmniejszyć ilość odpadów, które należy odebrać od pojedynczego gospodarstwa domowego.

Wszystkie podane działania są powszechnie znane jako sposoby ochrony środowiska wpajane dzieciom od najmłodszych lat. Dlatego ważne jest, aby uczeń rozwiązujący zadanie odniósł się wprost do polecenia i spośród podanych działań wybrał te, które faktycznie pozwolą zmniejszyć ilość odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe. Tak więc kupowanie niektórych towarów w większych opakowaniach z pewnością zmniejszy ilość produkowanych odpadów, ponieważ zużywając te same ilości np. płynu do mycia naczyń, wyrzucimy zamiast pięciu pustych butelek – jedną. Dla działania 1 należy zatem zaznaczyć odpowiedź „Tak”. Podobnie jest w przypadku stosowania wielorazowego użytku ścierek, talerzy, golarek itp. (działanie 4). Natomiast segregacja śmieci poprzez wrzucanie ich do specjalnie oznakowanych pojemników (działanie 2) służy ich łatwiejszej utylizacji, względnie ich recyklingowi. Nie ogranicza to jednak ilości odpadów produkowanych przez pojedyncze gospodarstwa domowe. Podobnie, pakowanie zakupów w torby z folii, która ulega biodegradacji (działanie 3), nie powoduje ograniczenia produkowanych odpadów. Biodegradowalne torby również trafiają do śmietnika. Działania 2 i 3 nie redukują zatem ilości wytwarzanych odpadów.

Spośród rozwiązujących to zadanie uczniów klas pierwszych LO niespełna 30% udzieliło czterech poprawnych odpowiedzi. Najłatwiejsze w ocenie były działania 1 (82% poprawnych odpowiedzi) i 4 (97% poprawnych odpowiedzi). Problem natomiast stanowiły działania opisane jako 2 i 3 (w każdym z tych przypadków błąd popełnił co drugi uczeń). Prawdopodobnie wynikało to z faktu, ze tak segregacja śmieci, jak i biodegradowalne folie są silnie kojarzone z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Być może zatem badani popełniający błąd w ocenie tych działań nie zwrócili należytej uwagi na treść polecenia, bądź wyciągnęli błędne wnioski. Warto zatem na lekcji przedyskutować z uczniami każde z działań oddzielnie i sprawdzić, czy mają świadomość znaczenia tych działań dla ochrony środowiska.

Słowa kluczowe

ochrona środowiska

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.