Chemia

Wiązka zadań

Spalony cukier

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Karmel można uzyskać podgrzewając zwykły cukier. Na samym początku ogrzewania cukier topi się, a później przybiera złoty lub ciemnobrązowy kolor, w zależności od tego jak długo jest ogrzewany.

Jeśli ogrzewania nie przerwie się w odpowiednim momencie, to cukier będzie ciemniał do momentu, w którym zrobi się całkowicie czarny. Podczas tego procesu powstaje również para wodna.

Na podstawie powyższego przepisu określ, czy w skład pierwiastkowy cukru mogą wchodzić substancje wymienione w tabeli.

  Substancja Czy wchodzi w skład pierwiastkowy cukru?
1. woda `square` Tak / `square` Nie
2. węgiel `square` Tak / `square` Nie
3. wodór `square` Tak / `square` Nie
4. tlen `square` Tak / `square` Nie
5. tlenek węgla(IV) `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Nie,

2. - Tak,

3. - Tak,

4. - Tak,

5. - Nie

Wymaganie ogólne

1.1 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.
2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Umiejętnością badaną w tym zadaniu jest wnioskowanie o składzie pierwiastkowym substancji na podstawie produktów otrzymanych w reakcji spalania. Do poprawnego rozwiązania zadania wystarczy, że uczeń:

  • będzie wiedział: co to jest pierwiastek i związek chemiczny oraz potrafił je odróżnić;
  • przeczyta uważnie tekst i zauważy, że na skutek podgrzewania cukru w wysokiej temperaturze nastąpiła reakcja spalania i otrzymano następujące produkty: parę wodną (czyli postać gazową wody) oraz węgiel (cukier (…) ciemniał do momentu, w którym zrobi się całkowicie czarny);
  • skojarzy, że węgiel jest substancją prostą (pierwiastkiem), czyli można go zaliczyć do składu pierwiastkowego cukru;
  • zauważy, że woda (w postaci pary wodnej) to substancja złożona z dwóch pierwiastków, jest więc związkiem chemicznym, a więc nie można powiedzieć, że należy do składu pierwiastkowego cukru;
  • zauważy, że produkt reakcji spalania cukru – woda – to związek chemiczny o wzorze sumarycznym H2O, który składa się z dwóch pierwiastków – wodoru i tlenu, a więc wodór i tlen mogą wchodzić w skład pierwiastkowy cukru;
  • zauważy, że tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym CO2, a więc nie można powiedzieć, że wchodzi w skład pierwiastkowy cukru.

Jak odpowiadali uczniowie

Zadanie zostało zbadane na grupie 126 absolwentów szkół gimnazjalnych. W poniższej tabeli przedstawiono procentowe wyniki uzyskane przez uczniów w tym badaniu (pogrubioną czcionką zaznaczono odpowiedzi poprawne).

  Substancja Procent odpowiedzi [%]
1. woda Tak (69,8%) / Nie (29,4%) 
2. węgiel Tak (63,5%) / Nie (35,7%) 
3. wodór Tak (42,9%) / Nie (56,4%) 
4. tlen Tak (74,6%) / Nie (24,6%) 
5. tlenek węgla(IV) Tak (39,7%) / Nie (59,5%) 

Zadanie okazało się niezwykle trudne dla uczniów – rozwiązało je zaledwie 9,5% uczniów biorących udział w badaniu, czyli niewiele więcej niż wynosi prawdopodobieństwo losowego rozwiązania zadania (3,1%). Na niskie wyniki uczniów mogło mieć wpływ przede wszystkim niezrozumienie badanych, o co są pytani. Wydaje się, że większość uczniów nie rozumiała pojęcia skład pierwiastkowy i myliła produkty reakcji, będące związkami chemicznymi z pierwiastkami, z których ta substancja jest zbudowana. Najgorsze wyniki uczniowie uzyskali w przypadku substancji 1 i 3. Wydaje się, że na stosunkowo niezły rezultat w przypadku tlenku węgla(IV) – ok. 60% poprawnych odpowiedzi – wpływ miał fakt, że nie wymieniono go wśród produktów reakcji.

Wyniki wskazują, że uczniowie biorący udział w badaniu (nawet osiągający lepsze wyniki z całego wykorzystanego w badaniu testu) nie rozumieli bądź nie znali pojęcia składu pierwiastkowego, mieli problemy z interpretacją obserwacji eksperymentu lub nie odróżniali pierwiastka od związku chemicznego (co jest chyba najbardziej niepokojące).


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.