Biologia

Wiązka zadań

Przykłady GMO

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

GMO to organizmy modyfikowane genetycznie, które uzyskuje się dzięki zabiegom inżynierii genetycznej.

Oceń, czy wymienione organizmy są przykładem GMO.

Organizm Czy jest GMO?
1.Zwierzę karmione paszą zawierającą modyfikowaną genetycznie odmianę kukurydzy. `square` T / `square` N
2.Bakteria wytwarzająca ludzką insulinę wykorzystywaną w leczeniu cukrzycy. `square` T / `square` N
3.Dziecko, które zostało poczęte w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego (techniką in vitro). `square` T / `square` N
4.Nowa odmiana truskawki uzyskana przez krzyżowanie wcześniej istniejących odmian. `square` T / `square` N


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Nie, Tak, Nie, Nie

Wymaganie ogólne

2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Wymaganie szczegółowe

1.2 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”

Komentarz

Zadanie sprawdza rozumienie pojęcia „organizm genetycznie zmodyfikowany” (GMO) na konkretnych, krótko opisanych przykładach.

Aby właściwie ocenić sytuację opisaną w punkcie 1, uczeń musi rozumieć, że modyfikacje genetyczne nie są przekazywane drogą pokarmową, zatem ani zwierzę gospodarskie, ani człowiek nie ryzykuje żadnych zmian w swoim genomie, zjadając jakikolwiek produkt GMO. Zwierzę opisane w przykładzie 1 nie jest zatem GMO.

Punkt 2 powinien być dla uczniów dość łatwy do oceny, ponieważ bakteria produkująca ludzką insulinę to klasyczny, podręcznikowy przykład organizmu zmodyfikowanego genetycznie (odpowiedź Tak). Jednak nawet uczeń, który nie zetknął się wcześniej z tym przykładem, powinien zwrócić uwagę na informację, że bakteria ta produkuje ludzką insulinę. Z tego zaś należy wywnioskować, że w jej genomie znajduje się ludzki (a zatem obcy) gen, co czyni ją GMO. Jest to zatem nie tylko organizm genetycznie zmodyfikowany, ale i organizm transgeniczny.

W punkcie 3 nie tylko nie ma mowy o wprowadzaniu genu pochodzącego z innego gatunku, ale nie dochodzi nawet do jakiejkolwiek manipulacji genetycznej. Opisany zabieg jest przykładem rozrodu wspomaganego, a ingerencja w proces zapłodnienia polega jedynie na ułatwieniu wprowadzenia materiału genetycznego plemnika do wnętrza komórki jajowej. Samo DNA jest natomiast identyczne, jak w sytuacji, gdyby do zapłodnienia doszło w sposób naturalny. Z całą pewnością zatem dziecka poczętego dzięki rozrodowi wspomaganemu nie można uznać za organizm zmodyfikowany genetycznie.

Nowa odmiana truskawki opisana w punkcie 4 jest pod względem genetycznym odmienna od form rodzicielskich (inaczej nie byłaby nową odmianą), jednak podczas jej tworzenia nie stosowano żadnych technik inżynierii genetycznej. Wykorzystano jedynie naturalne „tasowanie” genów występujące podczas mejozy i zapłodnienia, a zatem procesy nieustannie zachodzące w przyrodzie. Ingerencja człowieka ograniczała się w tym wypadku do kontrolowanego krzyżowania określonych osobników i wyboru potomstwa o pożądanych cechach. Organizm 4 nie jest zatem GMO.

Dzięki prostej konstrukcji, zadanie nadaje się do wykorzystania zarówno jako podsumowanie zajęć poświęconych organizmom genetycznie zmodyfikowanym, jak i podczas sprawdzianu obejmującego te zagadnienia.

 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.