Biologia

Wiązka zadań

Znokautowane myszy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

W DNA myszy wyłączono gen kodujący jedno z białek zaangażowanych w proces słyszenia, wskutek czego potomstwo tej myszy było głuche. Głuche myszy poddano terapii genowej – z wykorzystaniem wirusa wprowadzono brakujący gen do komórek ucha myszy. Po jakimś czasie stwierdzono, że w komórkach słuchowych myszy gen jest aktywny i pojawiło się kodowane przez niego białko. Myszy odzyskały słuch.

Źródło: Restoration of hearing in the VGLUT3 knockout mouse using virally mediated gene therapy (2012) Neuron 75:283-293.

Zadanie 1

Na podstawie analizy tekstu zdecyduj, czy poniższe stwierdzenia są poprawne. Zaznacz Prawda lub Fałsz

Stwierdzenia Prawda czy fałsz?
1. Zastosowany wirus posłużył jako nośnik brakującej
sekwencji DNA. 
`square` P / `square` F
2.Zastosowanie terapii genowej było możliwe dlatego, że znano przyczynę głuchoty. `square` P / `square` F
3.W doświadczeniu z terapią genową wykorzystano mysz genetycznie zmodyfikowaną.  `square` P / `square` FOdpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Prawda, 2 – Prawda, 3 – Prawda

Wymaganie ogólne

1 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu.
2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Wymaganie szczegółowe

1.2 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”
1.8 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia istotę terapii genowej.

Komentarz

Zadanie dotyczy skomplikowanych procedur terapii genowej,  której istotę, zgodnie z podstawą programową ,powinien umieć wyjaśnić uczeń. Istotą terapii genowej jest wyłączenie aktywności wadliwego (zmutowanego, „chorego” allelu) i wprowadzenie do genomu jego zdrowej, prawidłowo funkcjonującej kopii. Wprowadzenie prawidłowego allelu jest możliwe z zastosowaniem różnych dróg, między innymi poprzez zastosowanie wektora w postaci pozbawionego zjadliwości (a więc zmodyfikowanego genetycznie) wirusa. W tekście źródłowym uczeń znajduje informacje na ten temat w postaci zdania opisującego wprowadzenie brakującego genu do genomu myszy za pomocą wirusa. Zatem ocena stwierdzenia 1 wydaje się oczywista – wirus był nośnikiem brakującego genu. Stwierdzenie to jako prawdziwe poprawnie oceniło 88% uczniów II klas LO uczestniczących w badaniu próbnym.

Wymiana chorego genu na zdrowy było możliwe dzięki temu, że wiadomo było, że właśnie ten gen koduje jedno z białek odpowiedzialnych za proces słyszenia.  Tak więc stwierdzenie 2 jest również prawdziwe, z czym zgodziło się 79% badanych uczniów. Ci,  którzy uznali to stwierdzenie za fałszywe, zapewne uznali, że przyczyna głuchoty potomstwa myszy mogła być dużo bardziej złożona niż jeden uszkodzony, zmutowany gen w genomie myszy-matki.

Stwierdzenie 3 wymaga od ucznia rozumienia pojęcia „organizm modyfikowany genetycznie”. Mysz-matka została zmodyfikowana genetycznie po to, by uzyskać zmodyfikowane genetycznie, niesłyszące potomstwo. Zatem stwierdzenie 3 jest prawdziwe, z czym zgodziło się 66% badanych uczniów.

Całe zadanie rozwiązało poprawnie 43% badanych, przy czym dobrze zróżnicowało ono uczniów (uczniowie dobrze rozwiązujący cały test uzyskali znacznie wyższe wyniki w tym zadaniu niż uczniowie z wynikami słabymi w teście). Znaczne różnice między wartością wyniku z całego zadania, a wynikami w ocenie poszczególnych stwierdzeń być może wynikają z nietypowego rozkładu odpowiedzi, do którego uczniowie nie są przyzwyczajeni – 3 × Prawda – i zwykle starają się zaznaczyć choć jedną odpowiedź jako fałszywą.

Zadanie można wykorzystać zarówno na lekcji, jak i na sprawdzianie.


Zadanie 2

Metoda, którą wyłączono u myszy gen kodujący białko zaangażowane w proces słyszenia, nosi nazwę genetycznego nokautu. Pozwala ona zablokować dowolny gen o znanej sekwencji. Za jej opracowanie Mario Capecchi, Martin Evans i Oliver Smithies uzyskali w 2007 roku Nagrodę Nobla. 

Jakie może być zastosowanie tej metody w biologii i medycynie? 

Przykład badania Czy genetyczny nokaut może mieć zastosowanie?
1.Wykorzystanie modeli zwierzęcych do badań nad chorobami genetycznymi człowieka. `square` Tak / `square` Nie
2.Wyjaśnienie funkcji białka kodowanego przez określony gen w organizmie.  `square` Tak / `square` Nie
3.Badanie wpływu różnych leków na aktywność białka kodowanego przez wyłączony gen.   `square` Tak / `square` Nie
4.Rozwijanie i ulepszanie terapii genowych.   `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Tak, 2 – Tak, 3 – Nie, 4 - Tak

Wymaganie ogólne

2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Wymaganie szczegółowe

1.2 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”
1.8 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia istotę terapii genowej.

Komentarz

Zadanie dotyczy metody nokautu genetycznego, która nie jest opisana wprost wymaganiami podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, ale jest opisana w treści zadania. Zatem poprawne rozwiązanie zadania wymaga od ucznia przeczytania treści ze zrozumieniem, oraz znajomości istoty terapii genowej i przeprowadzenia logicznego rozumowaniem.

Badanie 1 może być realizowane w oparciu o metodę nokautu genetycznego, bo wyłączając aktywność wybranego genu, wspólnego dla człowieka i zwierzęcia laboratoryjnego, można diagnozować genetyczne przyczyny określonych syndromów chorobowych. Badanie takie może być zatem pomocne w badaniu chorób człowieka o podłożu genetycznym. Prawidłowej  odpowiedzi w tym punkcie udzieliło 79% uczniów II klas LO uczestniczących w badaniu próbnym.

Badanie 2, polegające na diagnozie wpływu białka kodowanego przez dany gen na funkcjonowanie organizmu, również może wykorzystywać nokaut genetyczny. Wyłączając aktywność wybranego genu, badacze mogą obserwować objawy wynikające z braku kodowanego przez niego białka. Z taką opinią zgodziło się 60% badanych uczniów.

Zastosowanie nokautu genetycznego powoduje, że wybrany gen staje się nieaktywny, a więc w komórkach nie jest syntezowane białko, które ten gen koduje. Niemożliwe zatem jest badanie wpływu leków na białko, którego nie ma w komórce/organizmie. Zatem do badania 3 nie można wykorzystać metody nokautu. Z taką opinią zgodziło się 60% badanych uczniów.

Właściwą ocenę możliwości zastosowania nokautu genetycznego w badaniach 2 i 3 wybrała stosunkowo niewielka grupa badanych uczniów. Przyczyna może tkwić w nieznajomości i nierozumieniu przez uczniów zależności gen-białko-cecha.

W badaniu 4, polegającym na rozwijaniu i ulepszaniu terapii genowych, z pewnością można  wykorzystać nokaut genetyczny – jest to przykład wzięty z treści zadania. Trudno zatem się z taką opinią nie zgodzić - 86% badanych uczniów wybrało poprawną odpowiedź.

W sumie całe zadanie rozwiązało poprawnie 30% badanych.

Zadanie można wykorzystać na lekcji poświęconej terapii genowej, poświęcając więcej uwagi problemowi badania białka kodowanego przez znokautowany gen.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.