Biologia

Wiązka zadań

Zagęszczenie mniszków

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Uczniowie badali zagęszczenie mniszka lekarskiego w pasie zieleni wzdłuż ulicy Dmuchawcowej. Podzielili się w tym celu na 3 zespoły, z których każdy badał losowo wybrany trawnik pomiędzy dwiema przecznicami (rysunek). Zespół I znalazł 23 osobniki mniszka, zespół II – 38, a zespół III – 15 osobników.

 

Na podstawie tych danych uczniowie nie byli jednak w stanie określić średniego zagęszczenia mniszka wzdłuż całej ulicy Dmuchawcowej. Było tak ponieważ:

`square` A. nie zmierzyli powierzchni trawników, na których liczyli mniszki.

`square` B. nie policzyli wszystkich mniszków rosnących wzdłuż całej ul. Dmuchawcowej.

`square` C. uzyskali wyniki zbyt zróżnicowane, aby można było obliczyć wartość średnią.

`square` D. nie zmierzyli całkowitej powierzchni wszystkich trawników wzdłuż ul. Dmuchawcowej.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie to odnosi się bezpośrednio do jednej z obserwacji zalecanych w podstawie programowej – określania zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej. Aby poprawnie je rozwiązać, uczniowie powinni rozumieć, że dla oszacowania średniego zagęszczenia na danym obszarze (pasie zieleni wzdłuż całej ulicy) nie jest konieczne zliczenie wszystkich rosnących tam roślin – wystarczy przeprowadzić pomiary dla kilku prób losowych (trawników). Muszą także wiedzieć, że zagęszczenie obliczamy dzieląc liczbę osobników przez pole powierzchni terenu, na którym je znaleziono (trawnika). Uczniowie, którzy przeprowadzili ze zrozumieniem zalecaną w podstawie programowej obserwację, nie powinni mieć zatem większych trudności z poprawnym rozwiązaniem tego zadania. Już sama znajomość sposobu obliczania zagęszczenia danego gatunku powinna skłonić ich do wyboru odpowiedzi A – nie można bowiem ustalić zagęszczenia rośliny bez znajomości powierzchni badanego obszaru. Pozostałe odpowiedzi można natomiast odrzucić na podstawie wiedzy o szacowaniu wartości średniej w oparciu o wyniki dla kilku prób losowych. Nie jest wówczas konieczna znajomość powierzchni wszystkich trawników wzdłuż ulicy (odpowiedź D) ani łącznej liczby rosnących na nich mniszków (odpowiedź B). Wystarczy bowiem obliczyć wartość średnią z wyników uzyskanych dla trzech wylosowanych trawników, a różnice między nimi nie uniemożliwiają przeprowadzenia tych obliczeń (odpowiedź C). Warto również zauważyć, że wyniki uczniów mówią tylko o różnej liczebności mniszka na poszczególnych trawnikach – jeśli natomiast weźmie się pod uwagę ich powierzchnie (przedstawione w przybliżony sposób na rysunku) można przypuszczać, że zagęszczenie jest we wszystkich trzech wypadkach porównywalne.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.