Fizyka

Wiązka zadań

Ławka w parku

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

W jesienny pochmurny dzień, gdy temperatura wynosiła 10˚C, Janek spacerował po pustym parku. Usiadł na metalowej ławce i poczuł, że jest zimna. Przesiadł się na ławkę drewnianą i miał wrażenie, że jest ona cieplejsza. Zaciekawiło go to, dlatego usiadł jeszcze na kilku innych ławkach. Za każdym razem ławka metalowa wydawała się zimniejsza od drewnianej. Przyszły mu do głowy cztery wyjaśnienia tego zjawiska.

Które z tych wyjaśnień jest prawidłowe?

     `square` A.  Ławka metalowa ma niższą temperaturę niż drewniana.

     `square` B.  Metal pobiera, a drewno oddaje ciepło.

     `square` C.  Metal lepiej przewodzi ciepło niż drewno.

     `square` D.  Drewno szybciej się nagrzewa niż metal.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Wymaganie szczegółowe

2.8. Energia. Uczeń wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej

Komentarz

Prezentowane zadanie dotyczy sytuacji, w której nasze zmysły w połączeniu z powierzchowną „wiedzą” potoczną mogą prowadzić nas na manowce. Zmysł dotyku w powszechnym odczuciu pozwala na oszacowanie temperatury dotykanego ciała. Tymczasem przyczyną odczucia zimna jest nie tylko temperatura, ale i m.in. przewodnictwo cieplne dotykanego obiektu. Z tej przyczyny przedmioty metalowe wydają się nam znacznie zimniejsze od wykonanych np. z plastiku, pomimo takiej samej temperatury, niższej od temperatury ciała. 

Rozumienie procesów przepływu energii w otaczającym świecie niewątpliwie ułatwia nam życie, chroniąc nas choćby przed zachowaniami ryzykownymi (oparzeniami, odmrożeniami itp.). O ile bowiem fakt, że ogień parzy, a lód chłodzi jest wiedzą powszechnie „oczywistą”, to już różnice w skutkach dotykania metalowych i drewnianych przedmiotów w czasie mrozów – niekoniecznie.

Teoretycznie uczeń powinien wynieść ze szkoły pewną podstawową wiedzę dotyczącą procesów przepływu ciepła. Wiedza ta powinna mu wystarczyć do zrozumienia opisanej w zadaniu sytuacji. Wprawdzie może się ona okazać nietrwała, ale sam fakt poruszania podobnych problemów w dyskusji z młodzieżą ma głęboki sens. Znacznie bowiem ważniejsze od samej wiedzy jest wyrabianie podczas realizacji całego szeregu tematów i doświadczeń pewnych bardziej ogólnych nawyków. W tym przypadku takim ogólnym celem jest wyrobienie pewnego dystansu do nieuprawnionych wniosków, jakie często podsuwają nam nasze zmysły. 

W zasadzie absolwent gimnazjum nie powinien mieć większych problemów z rozwiązaniem tego zadania. Zapis 2.8 podstawy programowej jednoznacznie wskazuje, że „uczeń wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej”. Wydawałoby się zatem, że znaczący odsetek uczniów natychmiast skojarzy fakt dobrego przewodnictwa cieplnego metalowej ławki i złego – drewnianej, z opisanym w zadaniu efektem.

W pełni świadome, poprawne rozwiązanie zadania wymagało następującego rozumowania:

  • każdy przedmiot po odpowiednio długim czasie uzyskuje taką samą temperaturę jak jego otoczenie, zatem oba rodzaje ławek w zadaniu mają identyczną temperaturę równą 10˚C. Wniosek ten eliminuje przy okazji odpowiedź A;
  • zetknięcie ludzkiego ciała o temperaturze 36˚C z dowolnym przedmiotem o temperaturze 10˚C prowadzi nieuchronnie do oddawania ciepła przez ciało. W zależności jednak od przewodnictwa cieplnego tego przedmiotu szybkość oddawania ciepła może być większa lub mniejsza;
  • ławka metalowa wydaje się bardziej zimna, bo metal jako przewodnik szybciej odprowadza ciepło z  ludzkiego ciała do ławki.

Odrzucenie pozostałych odpowiedzi wymagało:

  • odpowiedzi B – wiedzy, że kierunek przepływu ciepła determinuje różnica temperatur. Oddawanie ciepła ciału człowieka byłoby możliwe jedynie wówczas, gdyby ławka była podgrzewana do temperatury wyższej niż temperatura ciała człowieka;
  • odpowiedzi D – świadomości, że to metal jako lepszy przewodnik szybciej się nagrzewa niż drewno. Bardzo dobrze rozumie to każdy, kto choć raz dotknął np. silnie nagrzanej w słońcu karoserii samochodu i pnia rosnącego obok drzewa. Odpowiedź tę można jednak wyeliminować również na podstawie faktu, że o żadnym nagrzewaniu w treści zadania nie było mowy.

Badanie było przeprowadzone w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w ramach ogólnopolskiego badania Laboratorium Myślenia, realizowanego przez IBE. Polegało ono na tym, że uczniowie rozwiązywali test, składający się w sumie z kilkudziesięciu pytań zamkniętych z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są pod adresem

http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/409-laboratorium-myslenia-diagnoza-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych-w-polsce.html

Prezentowane zadanie wypadło bardzo słabo. Zaledwie 21% uczniów wybrało prawidłową odpowiedź. Najczęściej wybierana była odpowiedź B (Metal pobiera, a drewno oddaje ciepło – 31%), następnie odpowiedź A (Ławka metalowa ma niższą temperaturę niż drewniana – 28%). Najrzadziej uczniowie decydowali się na odpowiedź D (Drewno szybciej się nagrzewa niż metal – 18 %).

Ponieważ na etapie analizy udzielanych przez uczniów odpowiedzi jest możliwe sprawdzenie korelacji pomiędzy wynikiem ucznia z całego testu przyrodniczego a wynikiem konkretnego zadania, sprawdzono, czy w jednakowy sposób odpowiadali uczniowie uzyskujący różną liczbę punktów z całego testu.

Wśród najsłabszych uczniów zaznaczyła się lekka dominacja odpowiedzi B, z której wynikałoby, że metal zabiera nam ciepło, a drewno dostarcza. Można przypuszczać, że znaczna część uczniów w tej grupie wybierała przypadkowe odpowiedzi.

W grupie nieco lepszych uczniów  można było zauważyć zaskakującą tendencję, że odpowiedź poprawna była najrzadziej wybierana. Dominujące okazały się stereotypy, opisane w różny sposób w pozostałych dystraktorach. Dopiero w grupie najzdolniejszych uczniów przeważała poprawna odpowiedź. Jednak nawet wśród nich takiego wyboru dokonało jednie nieco ponad 40% uczniów.

Niejako „przy okazji” okazało się, że dopiero w tej najzdolniejszej grupie znacząco spadł wybór bardzo atrakcyjnego w pozostałych grupach dystraktora A. Potwierdza to fakt mocnego zakorzenienia w świadomości uczniów prostego skojarzenia: wrażenie ciepła powoduje ciało o wysokiej temperaturze, a zimna – o niskiej. Jedynie wśród najzdolniejszych uczniów udaje się nieco osłabić ten stereotyp.

Słowa kluczowe

ciepło

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.