Biologia

Wiązka zadań

Światło, temperatura i asymilacja dwutlenku węgla

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Poniższy wykres przedstawia wyniki pewnego doświadczenia dotyczącego fotosyntezy.

Asymilacja CO2

Jaki problem badawczy postawiono w tym doświadczeniu?

`square`  A. Jaki jest wpływ natężenia światła na temperaturę w zależności od tempa asymilacji CO2?

`square`  B. Jaki jest wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy w wysokiej i niskiej temperaturze?

`square`  C. Jak natężenie światła i temperatura wpływają na rozwój roślin?

`square`  D. Jak natężenie światła zależy od stężenia CO2 i temperatury?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.
2.2 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.
3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.

Wymaganie szczegółowe

1.4. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową i alkoholową jako procesy dostarczające energii.

Komentarz

Zadanie sprawdza ważną umiejętność postawienia – a w zasadzie wyboru – problemu badawczego. Poziom wiadomości niezbędny do jego rozwiązania jest niewysoki: aby zrozumieć treść zadania, uczeń powinien wiedzieć, co to jest problem badawczy, znać pojęcia fotosynteza i asymilacja CO2 oraz rozróżniać na wykresie zmienną zależną i niezależną. Powinien także wiedzieć, że wyniki równoległych eksperymentów, różniących się określonym parametrem, można przedstawić na jednym wykresie, aby ułatwić ich porównanie. Umiejętności te pozwolą mu zidentyfikować wykres jako przedstawienie zależności intensywności fotosyntezy od natężenia światła w dwóch układach eksperymentalnych: w warunkach niskiej i wysokiej temperatury.

Mimo prostej konstrukcji, zadanie nie okazało się łatwe – jedynie 37% uczniów wybrało prawidłową odpowiedź. Aż 28% uznało, że wykres przedstawia wpływ natężenia światła na temperaturę (odpowiedź A)! Odpowiedź C zaznaczyło 22% uczniów, a D – 13%. Wydaje się, że odpowiedź A była tak często wybierana, ponieważ tylko w niej powtórzone są wszystkie wyrażenia z wykresu, a przede wszystkim asymilacja CO2, która nie pojawia się w żadnej innej odpowiedzi. Natomiast w odpowiedzi D nie pojawia się ani asymilacja CO2, ani fotosynteza i prawdopodobnie z tego powodu była wybierana najrzadziej. Wyniki te świadczą o mechanicznym wyborze odpowiedzi, bez wnikania w treść zadania. Być może uczniowie nie rozumieją, co oznacza problem badawczy.

Słowa kluczowe

fotosynteza | problem badawczy

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.