Chemia

Wiązka zadań

„Pamiętaj chemiku młody…”

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Student rozcieńczał stężony kwas siarkowy(VI) wodą destylowaną.

Jakie środki ostrożności powinien zachować student podczas rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego(VI)?

  Czynność Tak czy nie?
1. Przy rozcieńczaniu kwasu powinien zawsze wlewać wodę do kwasu. `square` Tak / `square` Nie
2. Rozcieńczanie stężonego kwasu powinien wykonywać w zespole co najmniej dwuosobowym, tak by w razie wypadku ktoś mógł mu udzielić pomocy. `square` Tak / `square` Nie
3. Przy pracy z kwasem powinien używać fartucha i okularów. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. -  Nie,

2. - Tak,

3. -  Tak

Wymaganie ogólne

3.1 Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi;

Wymaganie szczegółowe

6.4 Kwasy i zasady. Uczeń opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów.

Komentarz

Omawiane zadanie odnosi się bezpośrednio do umiejętności wymienionej w trzecim podpunkcie wymagań ogólnych podstawy programowej w gimnazjum: Uczeń bezpiecznie posługuje się (…) podstawowymi odczynnikami chemicznymi; (…). Kwas siarkowy(VI) to jeden z najmocniejszych kwasów tlenowych używanych w pracowni chemicznej. Stężony kwas siarkowy(VI) jest gęstą, oleistą, silnie higroskopijną i żrącą cieczą. Pracując z tym kwasem (np. rozcieńczając go), należy zachowywać szczególne środki ostrożności, o których uczniowie powinni wiedzieć. Zadaniem uczniów rozwiązujących to zadanie jest wskazanie, jakie środki ostrożności są konieczne przy rozcieńczaniu kwasu wodą destylowaną. 

Aby poprawnie rozwiązać zadanie, uczeń powinien:

  • wiedzieć, że kwas siarkowy(VI) jest substancją silnie żrącą, a proces rozcieńczania tego kwasu wodą jest silnie egzotermiczny; woda ma mniejszą gęstość niż kwas siarkowy(VI) – wlana do stężonego kwasu siarkowego(VI) będzie się unosić na jego powierzchni, zacznie wrzeć i rozpryskiwać kropelki kwasu dookoła, dlatego należy pamiętać, aby zawsze wlewać kwas do wody a nie wodę do kwasu (czynności 1 absolutnie nie wolno robić!); przydatna może być też znajomość starej regułki: „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody”;
  •  wiedzieć, że praca ze stężonym kwasem siarkowym(VI) jest na tyle niebezpieczna, że rozcieńczanie należy wykonywać w obecności innej osoby, która mogłaby udzielić pomocy w razie wypadku (czynność 2);
  •  mieć świadomość, że w pracowni chemicznej każdy powinien mieć na sobie ubranie ochronne – fartuch, okulary i rękawice ochronne, a przy pracy ze żrącymi kwasami – w szczególności (czynność 3).

 Przyczyną błędnych odpowiedzi może być przede wszystkim brak wiadomości na temat podstawowych zasad pracy w laboratorium chemicznym (czynność 3) oraz pracy ze stężonymi kwasami (czynność 1). Uczniowie mogą mieć też problem z określeniem, czy czynność 2 jest potrzebna, jeśli nauczyciel nie wpoi uczniom, że nie powinni pracować ze stężonym kwasem siarkowym(VI) bez opieki nauczyciela lub innej osoby potrafiącej udzielić pomocy w przypadku poparzeń kwasem.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.