Biologia

Wiązka zadań

Cechy układu oddechowego

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Wszystkie narządy człowieka, biorące udział w oddychaniu, mają budowę przystosowaną do funkcji jaką pełnią. Zapewnia to organizmowi dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu potrzebnego do procesów życiowych i aktywności. Do podstawowych funkcji układu oddechowego należą: oczyszczanie przepływającego powietrza, nawilżanie wdychanego powietrza i wymiana gazowa.

W tabeli wymieniono kilka cech układu oddechowego. Dla każdej z nich wskaż, do której funkcji stanowi ona przystosowanie.

  Cecha budowy układu oddechowego Do jakiej funkcji jest przystosowaniem?
1. Płuca są zbudowane z wielu małych pęcherzyków, dzięki czemu mają bardzo dużą powierzchnię.

`square` oczyszczanie powietrza 

`square` nawilżanie powietrza

`square` wymiana gazowa

2. Drogi oddechowe są zaopatrzone w liczne gruczoły śluzowe.

`square` oczyszczanie powietrza 

`square` nawilżanie powietrza

`square` wymiana gazowa

3. Pęcherzyki płucne oplata gęsta sieć naczyń włosowatych.

`square` oczyszczanie powietrza

`square` nawilżanie powietrza

`square` wymiana gazowa

4. Ściany dróg oddechowych są wyściełane nabłonkiem z rzęskami.

`square` oczyszczanie powietrza

`square` nawilżanie powietrza

`square` wymiana gazowa

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – wymiana gazowa

 2 – nawilżanie powietrza

 3 – wymiana gazowa

 4 – oczyszczanie powietrza

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.4.1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ oddechowy. Uczeń podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją.

Komentarz

Zadanie bada bardzo istotną umiejętność, jaką jest dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych. Uczniowie, nawet jeśli nie wiedzą, mogą przeczytać we wstępie do zadania, że do podstawowych funkcji układu oddechowego należą oczyszczanie i nawilżanie wdychanego powietrza oraz umożliwienie wymiany gazowej pomiędzy wnętrzem pęcherzyków płucnych a krwią w naczyniach włosowatych, które je oplatają.

Budowa układu oddechowego jest ściśle związana z wymienionymi funkcjami. Gruczoły śluzowe obecne w ścianach dróg oddechowych, wydzielając śluz, przyczyniają się do nawilżenia wdychanego powietrza (punkt 2), wyściełający drogi oddechowe urzęsiony nabłonek umożliwia oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych (punkt 4), natomiast jednowarstwowy nabłonek płaski budujący ściany pęcherzyków płucnych (punkt 1) oraz ściany naczyń włosowatych, które obficie je oplatają (punkt 3) ułatwiają dyfuzję gazów.

Zadaniem ucznia jest dostrzeżenie związku pomiędzy podanymi w tabeli cechami budowy a pełnionymi przez układ oddechowy funkcjami. Jedyne wątpliwości mogą się pojawić przy określeniu funkcji gruczołów śluzowych, które pośrednio także uczestniczą w oczyszczaniu powietrza, jednak głównym ich zadaniem jest wydzielanie śluzu nawilżającego wdychane powietrze.

Największe trudności badanej grupie uczniów klas III gimnazjum przysporzyło przypisanie odpowiedniej funkcji gęstej sieci naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne. W tym przypadku odnotowano jedynie 31% poprawnych zaznaczeń, natomiast aż 59% uczniów wskazało, że cecha ta związana jest z oczyszczaniem powietrza. Być może części uczniów sformułowanie „gęsta sieć” skojarzyła się z czymś w rodzaju sita, przez które przechodzi powietrze, oczyszczając się z zanieczyszczeń, zamiast z naczyniami krwionośnymi, przez które przepływa krew transportująca gazy oddechowe. Przyporządkowanie funkcji pozostałym cechom raczej nie sprawiało trudności (od 83% do 91% poprawnych zaznaczeń). Z kolei całość zadania poprawnie rozwiązało tylko 25% uczniów. Warto jednak dodać, że zadanie bardzo dobrze różnicuje uczniów, co jest jego atutem i sprawia, że stanowi ono dobre narzędzie diagnostyczne do wykorzystania podczas sprawdzianu podsumowującego zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem układu oddechowego.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.