Fizyka

Wiązka zadań

Obwody elektryczne

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Kasia miała do dyspozycji żarówkę, baterię, przewody elektryczne oraz przewodzącą metalową płytkę. Na poniższych rysunkach są przedstawione schematy obwodów, które testowała Kasia.

 

Tylko w przypadku niektórych obwodów żarówka się zaświeciła. Wskaż te obwody, zaznaczając odpowiednie pola w poniższej tabeli.

  Schemat obwodu Czy żarówka się świeciła?
1. Rysunek 1 `square` Tak / `square` Nie
2. Rysunek 2 `square` Tak / `square` Nie
3. Rysunek 3 `square` Tak / `square` Nie
4. Rysunek 4 `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Tak

2. - Nie

3. - Tak

4. - Nie

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

4.3. Elektryczność. Uczeń odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał
4.8. Elektryczność. Uczeń posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego
4.9. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych

Komentarz

Zadanie zostało wykorzystane w badaniu w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum. Sprawdza ono umiejętność projektowania prostych obwodów elektrycznych na przykładzie obwodu elektrycznego, w którym jako źródło prądu wykorzystana została płaska bateria. Połączona z baterią żarówka może się zaświecić tylko w przypadku, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny, a zatem gdy istnieje różnica napięć pomiędzy końcami włókna żarówki. Aby uzyskać różnicę napięć należy przy pomocy przewodników zbudować obwód, w którym żarówka jest wpięta pomiędzy bieguny baterii. Warianty tego połączenia pokazane są na rysunkach 1 i 3. Zarówno kawałki przewodów jak i metalowa płytka są przewodnikami i w obu powyższych  przypadkach żarówka się zaświeci. Prawidłowej oceny rysunku 1 i rysunku 3 dokonało odpowiednio 94% i 97% uczniów.

Na rysunkach 2 i 4 przedstawiono obwody, w przypadku których żarówka nie będzie świecić, ponieważ została połączona tylko z jednym biegunem baterii. Na końcach włókna żarówki nie ma zatem różnicy napięć, która spowodowałaby przepływ prądu. Pomimo, że z punktu widzenia mechanizmu przepływu prądu elektrycznego obie sytuacje są identyczne, prawidłowej oceny rysunku 2 dokonało  98%, a rysunku 4 – 89% uczniów. Być może część z osób udzielających nieprawidłowej odpowiedzi  uważała, że metalowa płytka odgrywa w tym obwodzie rolę drugiego bieguna baterii.

Całość zadania rozwiązało 86% osób biorących udział w badaniu. Wydaje się zatem, że większość gimnazjalistów rozumie, jakie warunki powinny być spełnione, aby żarówka podłączona do baterii świeciła. Prawdopodobnie uczniowie bez trudu potrafiliby zaprojektować odpowiedni obwód i zademonstrować jego działanie. To zadanie warto wykorzystać na lekcji jako wprowadzenie do doświadczeń związanych z elektrycznością i omówić przy jego okazji podstawowe zasady projektowania prostych obwodów elektrycznych.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.