Biologia

Wiązka zadań

Dziuple dzięcioła czarnego

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

W Parku Mużakowskim (woj. lubuskie) prowadzono badania, mające ustalić, jakie buki wybiera dzięcioł czarny na miejsce gniazdowania. Na całym obszarze Parku zliczono 120 dziupli dzięcioła czarnego w bukach, a wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Liczba dziupli dzięcioła czarnego w bukach o różnej średnicy pnia.

Średnica pnia buka [cm] Liczba znalezionych dziupli dzięcioła czarnego
20–40 0
41–60 12
61–80 70
81–100 24
101–120 14
Razem 120

(Źródło: Jeleń J (2010) Zagęszczenie oraz charakterystyka miejsc lęgowych dzięcioła czarnego i siniaka w parku Mużakowskim (woj. Lubuskie) w roku 2004. Przegląd Przyrodniczy XXI, 1:65-75, skrócone i uproszczone).


(1) Czy na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że średnica pnia buka ma znaczenie dla dzięcioła czarnego przy wyborze miejsca na dziuplę?

`square` A. Tak,

`square` B. Nie,

(2) ponieważ

`square` A. została podana dokładna liczba dziupli dzięcioła dla każdego przedziału średnicy pnia drzewa. 

`square` B. nie została podana powierzchnia parku i nie można obliczyć zagęszczenia.

`square` C. uwzględniono wszystkie drzewa z dziuplami dzięcioła rosnące na terenie parku. 

`square` D. nie podano całkowitej liczby drzew o danej średnicy pnia, występujących w tym parku.


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - B

2. - D

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie opisuje badanie zachowań lęgowych dzięcioła czarnego, przeprowadzone w terenie. Określony jest cel badania oraz podane są jego wyniki. Zadaniem ucznia jest analiza wyników i wnioskowanie na ich podstawie.

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej gniazd dzięcioła znaleziono w bukach o średnicy pnia równej od 61 do 80 cm, najmniej – w bukach o średnicy pnia między 41 a 60 cm. W bukach o średnicy pnia między 20 a 40 cm nie znaleziono ani jednego gniazda.

Wydaje się zatem, że istnieje zależność między średnicą pnia a liczbą znalezionych gniazd. Natomiast w zadaniu jest pytanie o znaczenie średnicy pnia przy wyborze miejsca na dziuplę przez dzięcioła czarnego. Tutaj już nie ma prostej odpowiedzi, bo nie wiadomo, ile drzew w poszczególnych przedziałach wartości średnicy pnia występuje w obserwowanym parku.

Inaczej – nie wiadomo, czy dzięcioł założył tak dużo dziupli w średnich bukach, bo preferuje taki rozmiar pnia, czy też dlatego, że nie znalazł wystarczającej liczby buków o średnicy większej lub mniejszej.

Odpowiedź A w części 1 zadania jest zatem odpowiedzią błędną.

Jeśli uczeń wybierze odpowiedź poprawną czyli B w części 1, to jedynym logicznym  uzasadnieniem takiego wyboru jest odpowiedź D w części 2 zadania. Tylko dane o całkowitej liczbie drzew o danej średnicy pozwoliłyby wyliczyć odsetek drzew z dziuplami dla danego przedziału średnicy pnia. Dopiero to pozwoliłoby na ocenę, czy średnica pnia ma znaczenie przy wyborze drzewa do założenia w nim gniazda przez dzięcioła czarnego

Odpowiedź A, mimo, że zgodna z opisem badania, nie uzasadnia w żaden sposób wcześniej udzielonej odpowiedzi „Nie”.

Również brak danych o powierzchni parku nie ma związku z oceną znaczenia średnicy pni przy wyborze miejsca na dziuplę dla dzięcioła czarnego (błędna odpowiedź B).

Fakt, że uwzględniono wszystkie drzewa z dziuplami rosnące na terenie parku (odpowiedź C) również nie jest wystarczający do uzasadnienia poprawnej odpowiedzi z części 1 zadania.

Zadanie diagnozuje umiejętność analizy danych liczbowych i wnioskowania na ich podstawie. Może stanowić zarówno ciekawe ćwiczenie na lekcję, jak i element sprawdzianu, na przykład z działu Ekologia.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.