Geografia

Wiązka zadań

Australia uprawa pszenicy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Mapy przedstawiają porównanie wielkości powierzchni Australii i Wielkiej Brytanii, a tabela ukazuje dane statystyczne dotyczące upraw pszenicy w 2007 roku w tych dwóch państwach.

Pszenica Australia Wielka Brytania
Zbiory ogółem w tys. ton 13 039 13 221
Powierzchnia upraw w tys. ha 12 345 1 830
Zbiory w kg na 1 mieszkańca 625 217
% udział w światowym eksporcie 11,9 1,7

 Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009, GUS Warszawa 2010.

Źródło:http://do.australii.pl/2011/03/18/jak-wielka-jest-australia/ (Zmienione)

Na podstawie map oraz tabeli oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania, które są błędne.

Zdanie Prawda czy fałsz?
1.Wielka Brytania osiąga większe plony pszenicy niż Australia.  `square` P / `square`  F
2. Australia eksportuje więcej pszenicy niż Wielka Brytania.  `square` P / `square` F
3. Wielka Brytania dysponuje większymi nadwyżkami pszenicy niż Australia.  `square` P / `square` F

 


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – P,

2 – P,

3 – F

Wymaganie ogólne

1.1 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie.
1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

10.4. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego.

Komentarz

W zadaniu sprawdzana jest umiejętność analizy danych zamieszczonych w formie tabeli. Na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych uczeń ma ocenić, które zdania umieszczone w tabeli są prawdziwe, a które fałszywe.

Pierwsze zdanie dotyczy porównania wielkości plonów pszenicy w Australii i Wielkiej Brytanii. W załączonej tabeli uczeń nie znajdzie bezpośrednio informacji na temat plonów w obu wymienionych państwach. Jednak wiedząc, że plony to zbiory z pewnego obszaru (powierzchni) może określić wysokość plonów. Zbiory pszenicy w Australii są prawie takie same jak w Wielkiej Brytanii, podczas gdy powierzchnia upraw w Australii jest około sześciokrotnie większa.. Na podstawie tych informacji można powiedzieć, że Wielka Brytania ma większe plony pszenicy niż Australia. A ten sposób odpowiedziało 86% gimnazjalistów, którzy rozwiązywali omawiane zadanie.

W drugiej części zadania uczniowie byli pytani o to, czy Australia eksportuje więcej pszenicy niż Wielka Brytania. W tabeli można znaleźć informację na temat procentowego udziału obu państw w światowym eksporcie – dla Australii jest to 11,9%, a dla Wielkiej Brytanii 1,7%. Na podstawie tej informacji można powiedzieć, że Australia eksportuje więcej pszenicy niż Wielka Brytania. W ten sposób odpowiedziało 92% uczniów.

W ostatnim stwierdzeniu  uczniowie mają określić, czy Wielka Brytania dysponuje większymi nadwyżkami pszenicy niż Australia. Jest to zdanie fałszywe jako takie określiło je 75% uczniów. Aby wskazać właściwe sformułowanie w tej części zadania należy:

  • sprawdzić w tabeli wartość zbiorów pszenicy w każdym z państw –  zbiory te są porównywalne, można założyć, że są identyczne;
  • sprawdzić, które z państw eksportuje więcej pszenicy – większy odsetek w światowym eksporcie pszenicy ma Australia, tym samym więcej pszenicy eksportuje się w Australii;
  • zauważyć, że jeżeli dwa państwa mają zbliżone zbiory pszenicy, to państwo, które przeznacza większą część zboża na eksport ma jego większe nadwyżki;
  • podpowiedzią dla uczniów może być też niemal trzykrotna różnica w zbiorach przypadających na jednego mieszkańca;
  • odpowiedzieć, że Wielka Brytania ma mniejsze nadwyżki niż Australia.

Całe zadanie poprawni rozwiązało 63% uczniów. Zadanie to można wykorzystać podczas lekcji na temat Australii lub jako zadanie sprawdzające wiedzę uczniów z zagadnień dotyczących Australii lub rolnictwa.

 

 

Słowa kluczowe

Australia | mapa | pszenica

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.