Biologia

Wiązka zadań

Krowa GMO

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Niektóre białka mleka krowiego, np. β-laktoglobulina, mogą wywoływać u ludzi alergie. Naukowcy zablokowali w jądrze komórkowym krowy aktywność genu kodującego to białko. Zmienione jądro zostało wprowadzone do pozbawionej jądra komórki jajowej, którą następnie umieszczono w macicy krowy. Urodziło się cielę płci żeńskiej. Analiza mleka tej krowy wykazała, że jest ono pozbawione białka wywołującego alergie.

Źródło: http://www.pnas.org/content/109/42/16811

Zadanie

Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe?

Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1.Krowę wytwarzającą mleko bez wywołującego alergię białka uzyskano drogą klonowania. `square` T / `square` N
2.Wyłączenie genu wytwarzającego β-laktoglobulinę to przykład terapii genowej. `square` T / `square` N
3.Krowa z zablokowanym genem kodującym β-laktoglobulinę jest organizmem genetycznie zmodyfikowanym. `square` T / `square` N
4.Krowa z zablokowanym genem kodującym β-laktoglobulinę jest organizmem transgenicznym. `square` T / `square` N


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 tak, 2 nie, 3 tak, 4 nie.

Wymaganie ogólne

2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Wymaganie szczegółowe

1.2 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”
1.4 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych
1.5 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń opisuje klonowanie ssaków
1.7 Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA

Komentarz

Zadanie diagnozuje rozumienie kilku podstawowych pojęć biotechnologicznych – klonowanie, GMO, organizm transgeniczny, terapia genowa.

Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ istotą klonowania reprodukcyjnego jest uzyskanie nowego, kompletnego organizmu na bazie genomu innego pojedynczego organizmu. Taka sytuacja opisana została w treści zadania – pobrany z komórki dorosłej krowy, kompletny, a przy tym zmodyfikowany przez naukowców, materiał genetyczny, wprowadzono do denukleowanej (pozbawionej jądra) komórki jajowej, uzyskując klon dawcy jądra. Należy przy tym zaznaczyć, że ten klon nie był idealny, bo – w przeciwieństwie do dawcy - zawierał unieczynniony gen kodujący β-laktoglobulinę. Ta różnica mogła być powodem tego, że poprawną odpowiedź wybrało tylko 26% badanych uczniów, którzy zapewne uznali, że klonowanie musi kończyć się uzyskaniem identycznego osobnika.

Drugie stwierdzenie dotyczy terapii genowej. Terapia genowa jest formą leczenia chorób o podłożu genetycznym, polegającą na zastępowaniu dysfunkcyjnych genów ich „zdrowymi”, w pełni sprawnymi odpowiednikami. Zatem zablokowanie genu kodującego określone białko mleka nie jest terapią genową, bo to nie krowy chorują z powodu tego białka, tylko ludzie, pijący krowie mleko. Niestety, tylko 31% badanych uczniów wybrało poprawną odpowiedź, oceniając to stwierdzenie jako nieprawdziwe.

Większość badanych (80%) natomiast wybrała poprawną odpowiedź przy ocenie stwierdzenia trzeciego, dowodząc tym samym, że rozumieją dobrze, co to jest organizm genetycznie zmodyfikowany. Krowa z zablokowanym genem jest GMO, natomiast nie jest organizmem transgenicznym. Organizm transgeniczny bowiem uzyskiwany jest przez transfer genu/genów z innego organizmu (często innego gatunku), co zmienia jego cechy fenotypowe. W tym wypadku zmodyfikowana genetycznie krowa nie jest transgeniczna, bo nie wprowadzono do jej genomu żadnego obcego genu, a jedynie zablokowano jeden z jej własnych genów. Nieco więcej niż połowa (56%) badanych uczniów uznało to stwierdzenie za nieprawdziwe, wybierając poprawną odpowiedź.

Wynik dla całości zadania jest bardzo niski – jedynie 5,5% badanych uczniów rozwiązała je w całości poprawnie.

Zadanie można wykorzystać zarówno na lekcji, szczególnie podsumowującej realizację działu Biotechnologia i inżynieria genetyczna, jak i na sprawdzianie.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.