Geografia

Wiązka zadań

Katalog map

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Marzena ma przygotować pracę na temat obiektów geograficznych w okolicach swojej miejscowości. Powinna je znaleźć na mapach topograficznych w bibliotece, ale najpierw musi znaleźć symbole map w katalogu, który dzieli mapy według skal. Wybrała katalog map w skalach od 1:10 000 do 1:50 000.

 

Oceń, czy wybór Marzeny był trafny i wskaż takie uzupełnienia zdania, aby było prawdziwe.

 

(1) Wybór Marzeny był

A.  trafny              

B.  nietrafny          

(2) ponieważ mapy w skalach od 1:10 000 do 1:50 000 to mapy

A.  wielkoskalowe/o dużej skali.            

B.  małoskalowe/o małej skali.                 

(3) i wśród nich

A.  mogą być mapy topograficzne.          

B.  nie może być map topograficznych.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. A., 2. A., 3. A.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

1.5. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych.

Komentarz

Zadanie sprawdza u ucznia umiejętność dobierania mapy w odpowiedniej skali do opracowania opisującego najbliższą okolicę. W pewnym stopniu sprawdza również, czy uczeń rozumie pojęcie skali mapy. Dzięki odniesieniu do rzeczywistej sytuacji zadanie nabiera praktycznego charakteru.

Uczeń ma za zadanie wybrać odpowiednie uzupełnienie i zakończenie zdania dotyczącego zachowania Magdy. W pierwszym punkcie uczeń ma ocenić, czy wybór map w skali od 1:10000 do 1:50000 był właściwy. Punkt ten wiąże się bezpośrednio z  dalszym ciągiem zdania, zawierającym uzasadnienie wcześniejszego wyboru. Mapy z wybranego katalogu są mapami dokładnymi, zawierają wiele szczegółów. Ponieważ skalę ocenia się, patrząc na nią jako na wartość ułamkową (1:10 000 to, to samo co `1/10000` ), przedstawiony przedział map to mapy wielkoskalowe (są większe od np. skali 1:1 000 000). W pierwszym punkcie należało ocenić wybór Magdy jako trafny (1.A.). Tak wskazało 63,6% spośród 118 badanych uczniów 3 klasy gimnazjum. Jako uzasadnienie należało podać wielkoskalowe/o dużej skali (2.A.). Tak wybrało 43,2% badanych uczniów. Może to wskazywać na pewne problemy u uczniów ze zrozumieniem, że skala mapy to wartość ułamkowa i duża liczba cyfr oznacza, że jest to mniejsza skala.

Ostatnia część zadania odnosiła się do tego, czy w wybranym katalogu mogą być mapy topograficzne. Według różnych podziałów mapy topograficzne obejmują opracowania o skali większej niż 1:100 000, lub 1:200 000. Bez względu na to, jaki przedział przyjmiemy, w wybranym katalogu należy spodziewać się map topograficznych. W trzecim punkcie należało zatem wybrać A – mogą być mapy topograficzne. Takiego wyboru dokonało 58,5% badanych uczniów.

Całe zadanie okazało się bardzo trudne. Poprawnie rozwiązało je 17,0% badanych uczniów.

Słowa kluczowe

biblioteka | katalog | mapa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.