Biologia

Wiązka zadań

Grzyb i porost

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Prezentowane zadanie pochodzi z zestawu zadań badania Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych „Laboratorium myślenia”. Wszelkie informacje dotyczące badania „Laboratorium myślenia” dostępne są na stronie eduentuzjasci.pl.

Zadanie

Przedstawione na zdjęciach chrobotek (porost) i gałęziak (grzyb nietworzący porostów) są podobne do siebie z wyglądu, różnią się jednak wymaganiami życiowymi, co wpływa na ich występowanie.

 

Chrobotek jest porostem i, w odróżnieniu od gałęziaka, do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje

A.   wody.

B.    światła.

C.    soli mineralnych.

D.   gotowych związków organicznych.

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Rozwiązanie: B.

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
1.3 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
4.2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

Wymaganie szczegółowe

3.7. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie obecności tych cech; wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych).
4.1. Ekologia. Uczeń przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym i wodnym.

Komentarz

Zadanie sprawdza wiadomości ucznia dotyczące wybranych czynników środowiska niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania porostów i grzybów. Wstęp do zadania ma charakter wyłącznie ilustracyjny, informacje oraz zdjęcia w nim zawarte nie są potrzebne do rozwiązania zadania. Przedstawione gatunki są przykładami przedstawiającymi dwie grupy organizmów – porosty i grzyby. Zadanie ucznia polega na zidentyfikowaniu spośród czterech podanych możliwości jednego czynnika, który jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania porostu, a nie jest niezbędny grzybowi. Aby prawidłowo rozwiązać zadanie, uczeń musi wiedzieć, że porosty, jako organizmy złożone z grzyba oraz samożywnego glonu lub sinicy, wymagają do życia światła (odpowiedź B). Światło bowiem warunkuje przebieg procesu fotosyntezy prowadzonego przez symbiotyczny organizm samożywny. Prawidłowe rozumowanie ucznia może także pójść w stronę właściwości grzybów - jeśli uczeń pamięta, że grzyby do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebują światła, to także wybiorą prawidłową odpowiedź B. Pozostałe z podanych czynników (A, C i D) są niezbędne do życia zarówno porostom, jak i grzybom.

Zadanie prawidłowo rozwiązało zaledwie 26% absolwentów gimnazjum, podobny poziom poprawnych odpowiedzi uzyskali uczniowie ze wszystkich grup, zadanie nie różnicuje (wykres 1.). Każda z odpowiedzi uzyskała około 25% wskazań – uczniowie udzielali odpowiedzi losowo, nawet najzdolniejsi uczniowie (grupy 7., 8.) nie wskazywali częściej poprawnej odpowiedzi. Uczniom brakuje wiadomości pozwalających odróżnić grzyba i porost na podstawie cech charakterystycznych związanych z wymaganiami środowiskowymi.

Wykres 1. Rozkład częstości odpowiedzi wybranych przez uczniów podzielonych na osiem równolicznych grup. Na osi X zaznaczono poziom ucznia (1 – grupa uczniów, którzy uzyskali najniższe wyniki w całym teście, 8 – grupa o najwyższych wynikach), na osi Y zaś – odsetek uczniów z danej grupy, którzy wybrali daną odpowiedź. W legendzie wykresu określono dodatkowo, jaki procent uczniów ze wszystkich grup łącznie zaznaczył poszczególne odpowiedzi. Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ pewna część uczniów nie wybrała żadnej odpowiedzi.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.