Chemia

Wiązka zadań

Eksplozja metanu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Mieszanina metanu z powietrzem ma właściwości wybuchowe. Tworzenie się tej mieszaniny bywa przyczyną groźnych w skutkach eksplozji.

W wyniku jakiej reakcji dochodzi do eksplozji metanu?

 1. Reakcji syntezy metanu z pierwiastków.
 2. Reakcji spalania metanu.
 3. Reakcji rozkładu metanu na pierwiastki.

Które równanie przedstawia reakcję, której objawem jest eksplozja metanu?

 1. C + 2H2 → CH4
 2. CH4  +  2O2 → CO2 + 2H2O
 3. CH4 → C  +  2H2
 4. 2CH4 → C2H2 + 3H2


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.
II.

Wymaganie ogólne

1.1 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.
2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

Wymaganie szczegółowe

3.2 Reakcje chemiczne. Uczeń opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany/ podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania/ wskazuje substraty i produkty/ dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych/ obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski.
3.3 Reakcje chemiczne. Uczeń definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje Reakcje chemiczne. endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. procesy rozkładu - pieczenie ciasta).
8.4 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu.

Komentarz

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, stanowiącym zawsze ponad 90% jego zawartości. Sam metan nie ma smaku ani zapachu, a jego mieszanina z powietrzem w stężeniu powyżej 5% ma właściwości wybuchowe. Dlatego do gazu płynącego w instalacjach domowych dodaje się związek organiczny zawierający siarkę, o silnym specyficznym zapachu, dzięki czemu można łatwo wykryć jego ulatnianie się. Zagrożenie wybuchem metanu w budynkach mieszkalnych jest zatem zdecydowanie mniejsze niż na przykład w kopalniach węgla. Wybuch metanu jest niezwykle groźny – nie dość, że wykorzystuje on większość tlenu dostępnego dla ludzi, to dodatkowo naraża ich na skutki fali uderzeniowej i temperaturę osiągającą czasem wartości wyższe niż 2000 °C.

Pomimo niebezpieczeństwa wiążącego się z eksplozją, uczniowie podczas lekcji chemii często proszą nauczyciela, aby wykonał reakcję wybuchową lub zakończoną jakąś formą eksplozji. W takim przypadku istotnym jest jednak, aby nauczyciel nie ograniczył się do przeprowadzenia efektownego „show”, ale dokładnie opisał i wytłumaczył reakcję, z której skorzystał w trakcie pokazu.

Przedstawione zadanie można odnieść do sytuacji z życia codziennego i wytłumaczyć, że prawie w każdym domu przeprowadza się reakcje spalania metanu – czy to w kuchence, czy w piecu gazowym - który jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Jest to także okazja do przekazania informacji o zagrożeniach wynikających z właściwości tego gazu.

Aby poprawnie rozwiązać zadanie, uczeń powinien przede wszystkim odnieść potoczne, znane z życia codziennego pojęcie „eksplozja” do chemicznej reakcji spalania i przyporządkować do niej odpowiednie równanie reakcji (3.3, 8.4). Uczeń powinien wiedzieć, że eksplozja jest wynikiem reakcji spalania oraz wiedzieć lub wywnioskować z tekstu, że do spalania niezbędny jest tlen (8.4) i że metan oraz tlen muszą być w takiej reakcji substratami, a nie produktami (3.2).

Utrudnieniem dla ucznia może być to, że:
– w każdym z wypisanych równań występuje metan,
– do trzech prezentowanych równań istnieje poprawny opis w części pierwszej zadania.

W zadaniu występuje jednakże również ułatwienie dla uczniów polegające na tym, że tylko w jednym równaniu występuje tlen.

Zadanie opisane powyżej było wcześniej badane w następującej formie:

Dopasuj przedstawione poniżej równania reakcji do opisów reakcji przedstawionych w tabeli.

 1. C + 2H2 → CH4
 2. CH4  +  2O2 → CO2 + 2H2O
 3. CH4 → C  +  2H2
 4. 2CH4 → C2H2 + 3H2
Opis reakcji Równanie reakcji
1. Synteza metanu z pierwiastków. `square`  I  /  `square` II  /  `square` III  /  `square` IV
2. Spalanie metanu. `square`  I  /  `square` II  /  `square` III  /  `square` IV
3. Rozkład metanu na pierwiastki. `square`  I  /  `square` II  /  `square` III  /  `square` IV

Rozwiązanie: 1. I, 2. II, 3. III.

Badania na grupie około 1200 uczniów po ukończonym III etapie kształcenia, którzy rozwiązywali to zadanie w powyższej formie wykazały, że
– pierwszy wiersz rozwiązało prawidłowo, czyli tak jak w kodzie 1, około 53% uczniów; a więc tylko połowa z nich była w stanie rozpoznać reakcję syntezy,
– drugi wiersz poprawnie oznaczyło około 54% badanych, czyli jedynie połowa z badanych uczniów potrafi prawidłowo przyporządkować reakcję spalania metanu do jej zapisu w postaci równania chemicznego,
– trzeci wiersz został prawidłowo zaznaczony przez 46% uczniów, co oznacza że mniej niż połowa uczniów rozumie pojęcie reakcji analizy.

Jedynie 27,9% uczniów rozwiązało całe zadanie prawidłowo, czyli zaznaczyło wszystkie odpowiedzi identycznie jak przedstawiono to w kodzie 1.

Zadanie przedstawione w formie pierwotnej skupiało się na nieco innej umiejętności niż zadanie poprawione – posługiwaniu się terminologią chemiczną i umiejętnością zapisu reakcji chemicznych. Zadanie przedstawiało cztery różne reakcje chemiczne, które w swoim założeniu miały być charakterystyczne, jeśli chodzi o zapis, i teoretycznie łatwo rozpoznawalne przez ucznia. Utrudnieniem było wymienienie czterech różnych reakcji, z których uczeń miał wybrać jedynie trzy udzielając odpowiedzi. W poprawionej wersji zapisu zrezygnowano z tego utrudnienia i jednocześnie zadbano o to, aby dotyczyło ono sytuacji, z jaką uczniowie mogą spotkać na co dzień. Tym razem uczeń ma za zadanie wybrać jedną z wymienionych reakcji, jakiej może ulegać metan, skojarzyć eksplozję ze spalaniem tego gazu, a następnie zaznaczyć dodatkowo odpowiedź uzasadniającą – wybrać jeden z czterech danych zapisów reakcji chemicznej, w której występuje metan. Taka forma zapisu, mimo, że zadanie ma nieco uproszczoną formę, pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi tylko na drodze przypadkowego wyboru, czyli tak zwanego „strzelania”.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.