Biologia

Wiązka zadań

Botulina

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Botulina, zwana też jadem kiełbasianym, jest jedną z najsilniejszych trucizn znanych ludzkości. Jej działanie polega na zablokowaniu połączeń między nerwami a mięśniami, w wyniku czego dochodzi do porażenia tych ostatnich. Mimo swych właściwości toksycznych botulina znalazła zastosowanie w medycynie. Jest wykorzystywana między innymi w medycynie estetycznej, gdzie jest znana jako preparat przeciwzmarszczkowy o nazwie botox. Ciekawostką jest, że bakteria wytwarzająca jad kiełbasiany naturalnie występuje także w miodzie, przez co odradza się podawania produktów pszczelarskich niemowlętom.

(Źródło: opracowanie własne)

Oceń, czy poniższe stwierdzenia wynikają  z podanego tekstu.

Stwierdzenie Czy wynika z tekstu?
1.Botulina stosowana w zabiegach medycyny estetycznej nie ma właściwości toksycznych. Tak / Nie
2. Miód może być naturalnym środkiem leczniczym przy zatruciu jadem kiełbasianym. Tak / Nie
3. Odpowiednio stosowana botulina może mieć zastosowanie w leczeniu paraliżu.  Tak / Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Nie., 2. Nie., 3. Nie.

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętności analizy i interpretacji fragmentu tekstu popularnonaukowego. Są to umiejętności ważne dla funkcjonowania młodych ludzi we współczesnym świecie, gdzie dostęp do najróżniejszych danych i informacji nie stanowi problemu, za to kluczowe stają się umiejętności ich zrozumienia, weryfikacji i interpretacji.

Całość zadania rozwiązało prawidłowo 42% uczniów klas III gimnazjum uczestniczących w badaniu próbnym. Zadanie charakteryzuje się dobrym różnicowaniem, mimo tego, że dla każdego z trzech stwierdzeń należy podać odpowiedź „nie”, a taki schemat odpowiedzi zwykle wprowadza uczniów w błąd.

Stwierdzenie pierwsze o braku właściwości toksycznych botuliny używanej w medycynie  nie znajduje potwierdzenia w tekście. Prawidłową odpowiedzią jest zatem „stwierdzenie NIE wynika z tekstu”. We wstępie jest wręcz napisane, że „Mimo swych właściwości toksycznych botulina znalazła zastosowanie w medycynie.” Zdanie to wskazuje wprost, że nawet preparat botox, używany w małych dawkach w medycynie estetycznej, zachowuje swoje właściwości toksyczne. Jego działanie polega właśnie na miejscowym i ograniczonym w czasie blokowaniu połączeń nerwowo-mięśniowych. Preparat botox wstrzykuje się podskórnie w pożądane miejsca, co  powoduje rozluźnienie mięśni mimicznych i wygładzenie skóry. Do powrotu przekazywania impulsów dochodzi stopniowo wraz z tworzeniem się nowych zakończeń nerwowo-mięśniowych, co trwa około 6 miesięcy. Uczniowie radzili sobie najgorzej z oceną tego stwierdzenia – poprawnej odpowiedzi udzieliło 56% badanych . Ten podpunkt zadania charakteryzuje się także niewielkim różnicowaniem – podobne wyniki uzyskiwali zarówno uczniowie lepsi (tj. uzyskujący wyższy wynik z całego wykorzystanego w badaniu testu), jak i słabsi. Pokazuje to, że duża część badanych gimnazjalistów nie wiedziała, czy stwierdzenie to wynika z przeczytanego tekstu.

Stwierdzenie drugie nie wynika z tekstu, łączy je z tekstem tylko użycie słów „miód” oraz „jad kiełbasiany”, obecnych w ostatnim zdaniu wstępu. Stwierdzenie to ma na celu weryfikację, czy uczeń w ogóle przeczytał tekst i zrozumiał jego treść, a nie tylko pobieżnie zerkając na wstęp,  zidentyfikował słowa kluczowe bez skupienia uwagi na podanych informacjach. Aż 88% uczniów udzieliło właściwej odpowiedzi, co dowodzi, że uczniowie czytali uważnie tekst.

Ostatnie stwierdzenie również nie wynika z tekstu, w którym nie ma mowy o leczeniu paraliżu, a jedynie o zastosowaniu w medycynie. Zadaniem ucznia jest ocena, czy stwierdzenia wynikają  z podanego tekstu, nie musi on zatem znać konkretnych zastosowań botuliny. Właściwej odpowiedzi udzieliło 82% badanych, przy czym podobne wyniki uzyskali zarówno słabsi, jak i dobrzy uczniowie. Warto w komentarzu do zadania dodać, że stwierdzenie trzecie nie tylko nie wynika z tekstu, ale jest też nieprawdziwe, ponieważ paraliż jest to niemożność wykonywania ruchu na skutek braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni, czyli to botulina powoduje paraliż. Znajduje natomiast zastosowanie w medyczne w leczeniu chorób związanych z nadmiernym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, jak kręcz szyi, rozluźniając napięcie mięśniowe.

Prosty, ale interesujący tekst omawiający działanie i zastosowania jednej z najsilniejszych znanych neurotoksyn  ma szansę zaciekawić uczniów. Dlatego zadanie jest polecane do pracy na lekcji lub pracy domowej służącej realizacji celów kształcenia związanych z umiejętnościami interpretacji i przetwarzania tekstów oraz formułowania wniosków.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.