Biologia

Wiązka zadań

Krew skrzypłocza

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Krew skrzypłocza w kontakcie z wieloma gatunkami bakterii tworzy skrzepy, które powodują zlepianie się patogenów uniemożliwiając ich dalszą inwazję. Jest to element odpowiedzi immunologicznej, a w reakcji tej biorą udział wyspecjalizowane komórki krwi. Ta właściwość krwi skrzypłocza jest wykorzystywana w biotechnologii, gdyż pozwala na identyfikację próbek zanieczyszczonych bakteriami w tzw. teście LAL. Poniżej przedstawiono schemat reakcji. 

Źródło: rys. własny

(1) W teście LAL wykorzystywane są mechanizmy odporności

A.  swoistej,

B.   nieswoistej,

(2) ponieważ

A.  reakcja zachodzi z udziałem krwi.

B.   w reakcji uczestniczą wyspecjalizowane komórki.

C.   reakcję wywołują różne bakterie, a nie konkretny patogen.  

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. B., 2. C. 

Wymaganie ogólne

4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
4.2 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

Wymaganie szczegółowe

6.6.1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ odpornościowy. Uczeń opisuje funkcje elementów układu odpornościowego (narządy: śledziona, grasica, węzły chłonne; komórki: makrofagi, limfocyty T, limfocyty B; cząsteczki:przeciwciała).
6.6.2. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ odpornościowy. Uczeń rozróżnia odporność swoistą i nieswoistą, naturalną i sztuczną, bierną i czynną.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia nie tylko znajomości definicji odporności swoistej i nieswoistej, ale również prawidłowego dobrania uzasadnienia swojego wyboru. Uczeń musi wykazać się więc umiejętnością wnioskowania i logicznej argumentacji. Zadanie przedstawia podręcznikowy problem, ale w nieznanym uczniowi kontekście.

Dla poprawnego rozwiązania zadania nie jest istotna znajomość mechanizmów odporności immunologicznej bezkręgowców, do których należy skrzypłocz. Kluczową natomiast jest podana w pierwszym zdaniu wstępu informacja, że reakcja odpornościowa zachodzi w kontakcie z wieloma gatunkami bakterii. Jest zatem reakcją na szerokie spektrum czynników patogennych, tak jak w przypadku odporności nieswoistej człowieka, a nie jest reakcją na specyficzne rozpoznanie konkretnego antygenu stanowiącą odporność swoistą.

Uzasadnienie A jest samo w sobie zdaniem prawdziwym, ale nie jest kluczem do rozróżnienia pomiędzy odpornością swoistą, a nieswoistą. Mechanizm każdej z powyższych odpowiedzi odpornościowych zachodzi z udziałem komórek krwi. Tak samo stwierdzenie w uzasadnieniu B jest prawdziwe, lecz nie pozwala na rozróżnienie, ponieważ w obu typach reakcji obronnej biorą udział wyspecjalizowane komórki. Prawidłowym uzasadnieniem jest odpowiedź C.

U skrzypłoczy, jak u innych przedstawicieli bezkręgowców, odpowiedź na inwazję patogenów jest nieswoista, oparta na działaniu wyspecjalizowanych komórek krwi, zwanych amebocytami. W kontakcie z różnymi endotoksynami bakteryjnymi (u skrzypłoczy głównie bakterii gram-ujemnych) komórki te wytwarzają białka powodujące powstawanie skrzepów we krwi. Natomiast charakterystyczne mechanizmy odpornościowe odpowiedzi swoistej, takie jak funkcjonowanie limfocytów T i B, wytwarzanie przeciwciał, czy pamięć immunologiczna, obecne są jedynie u kręgowców.

 

Zaledwie 22% uczniów klas III gimnazjum uczestniczących w badaniu próbnym poprawnie rozwiązało to zadanie, przy czym zadanie charakteryzuje się prawidłowym różnicowaniem.

Większość uczniów (66%) udzieliła błędnej odpowiedzi w pierwszej części, co wskazuje, że podstawową trudnością w zadaniu było rozróżnienie między odpornością swoistą i nieswoistą. Uczniowie nie radzą sobie z tym zadaniem, chociaż jest to wymaganie wprost zapisane w podstawie programowej (VI.6.2).

 

Dla uczniów zagadnienia związane z funkcjonowaniem układu odpornościowego i rozróżnianiem funkcji odporności swoistej i nieswoistej są trudne, a ciekawy i nieszablonowy kontekst zadania może pobudzać zainteresowanie uczniów tą tematyką. Dlatego warto to zadanie zastosować zarówno w formie ćwiczenia na lekcji podsumowującej dział dotyczący układu odpornościowego, jak i na sprawdzianie.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.