Język polski

Dobra praktyka

Miłosz jak świat. Projekt edukacyjny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Projekt międzyprzedmiotowy z języka polskiego, plastyki, geografii, historii, biologii i informatyki, z zaangażowaniem biblioteki szkolnej
Przygotuj

Programy: Word, PowerPoint;

komputery z dostępem do Internetu;

materiały plastyczne, albumy, słowniki, atlasy botaniczne, atlasy geograficzne.

Cele praktyki

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności odbioru   i rozumienia tekstów kultury przez uczniów III klasy szkoły gimnazjalnej, rozbudzenie zainteresowania twórczością Czesława Miłosza, a także doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów werbalnych z zastosowaniem nowych technologii i tradycyjnych metod plastycznych.

Treść

W załącznikach:

Załącznik 1.  Instrukcja dla ucznia.

Załącznik 2.  Karta ewaluacji projektu.

Załącznik 3.  Karta oceny pracy grupy/ucznia.

Załącznik 4.  Karta projektu ucznia.

Załącznik 5. Ramowy plan realizacji projektu

Komentarz

Przewidywana liczba godzin na realizację całego projektu to: około 7 godzin języka polskiego, 3 godziny plastyki, 3 godziny historii, 3 godziny biologii, 3 godziny geografii, 6 godzin informatyki, 5 godzin lekcji bibliotecznych.

Zakłada się, że grupy historyków sztuki, biologów, geografów i historyków potrzebują dodatkowo 3 godzin informatyki na wykonanie ewentualnych prezentacji multimedialnych. 

Czas pracy nad całym projektem nie powinien trwać dłużej niż 6 tygodni. 

Narzędzie powstało w trakcie badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

 

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.