Geografia

Wiązka zadań

Gołdap

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Adam chciał dojechać na wakacje pociągiem do Gołdapi, ale okazało się, że linia do tej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim została zawieszona. To sprawiło, że Adam zainteresował się siecią kolejową w Polsce. Znalazł takie dane:

Długość linii kolejowych w Polsce w latach 1980 – 2006 w tys. km

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Pasażerskie linie kolejowe Polski w roku 1989 i 2006

Źródło: „Kilka uwag na temat linii pasażerskich w Polsce w latach 1989-2006”
Prace Komisji Komunikacji PTG 2007, t. XIV

Na podstawie powyższych materiałów oceń prawdziwość poczynionych przez Adama spostrzeżeń:

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Długość linii kolejowych w Polsce w latach 1980 – 2006 zmalała. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Linie łączące największe ośrodki miejskie są likwidowane. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Gęstość sieci kolejowej obszarów, które znajdowały się pod zaborem pruskim nadal jest większa niż w tych rejonach, które znajdowały się pod zaborem rosyjskim. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P,

F,

P.

Wymaganie ogólne

2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

6.7. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczeń opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej.

Komentarz

Na podstawie informacji odczytanych z wykresu i dwóch map uczeń ma za zadanie wyciągnąć wnioski na temat zmian sieci kolejowej w Polsce. Powinien zauważyć różnice dotyczące długości i gęstości sieci kolejowej, możliwości przejazdu między miastami oraz wpływy historyczne na dzisiejszy stan sieci kolejowej Polski. Zadanie umożliwia sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności geograficznych – wnioskowania na podstawie map i danych zawartych na wykresach. Atutem zadania jest to, że sprawdza nie tylko rozumienie zjawisk przestrzennych, ale też zmian zachodzących w czasie .

W pierwszym wierszu uczeń powinien odpowiedzieć na podstawie map i wykresu, czy w wybranych latach długość linii kolejowej w Polsce zmalała. Większość uczniów powinna sobie poradzić z tą częścią zadania, ponieważ odpowiedź można uzyskać z obu źródeł niezależnie.

W kolejnym wierszu uczeń powinien wybrać mapy jako źródło informacji. Na ich podstawie możliwe jest wywnioskowanie, czy w ostatnich latach w Polsce likwidowane są linie kolejowe miedzy głównymi ośrodkami miejskimi i ustalenie, jak zmieniało się dane zjawisko w ciągu kilkunastu lat. Większość uczniów powinna poradzić sobie z tym wierszem. Problem może powstać przy zbyt dokładnej analizie mapy – uczeń może zauważyć, że zlikwidowane zostały niektóre najkrótsze połączenia kolejowe między miastami, na przykład między Poznaniem a Gdańskiem.

W ostatnim wierszu uczeń pytany jest o wpływ zaborów na gęstość sieci kolejowej w różnych obszarach Polski. Obszary, które znajdowały się pod zaborem pruskim w dużym stopniu przewyższały gospodarczo obszary zaboru rosyjskiego. Głównym przejawem tej dominacji była gęsta sieć drogowa oraz kolejowa terenów zaboru pruskiego. Aby wykonać to polecenie uczeń musi znać przybliżony przebieg zasięgu zaborów pruskiego i rosyjskiego. Być może na lekcjach historii lub geografii zapamiętał sposób gospodarowania zaborców na okupowanych ziemiach. Mapa sieci kolejowej przedstawia tę zależność.

Jeśli uczeń nie pamięta granic zaborów, może je skojarzyć pośrednio z obecnym przebiegiem granic i z sąsiadami Polski. Ten wiersz wydaje się najtrudniejszy i prawdopodobnie sprawi największe problemy uczniom, ponieważ wymaga łączenia wiedzy objętej różnymi przedmiotami szkolnymi.  

Jest to zadanie praktyczne, pokazujące wpływ zmian w transporcie na życie mieszkańca kraju. Większość uczniów powinna poradzić sobie z całym zadaniem, wymagającym umiejętności analizy dostępnych źródeł i określania tendencji zmian.

Słowa kluczowe

sieć kolejowa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.