Geografia

Wiązka zadań

Niespokojna Islandia

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Opracowanie IBE wg: http://nadine.helmholtz-eos.de/risks/earthquake/info/eq_system_de.html

Na podstawie powyższej mapy, obrazującej budowę płytową litosfery oraz rozkład prądów morskich i położenie głównych wulkanów w Europie, wybierz odpowiednie sformułowania tak, by powstało poprawne zdanie.

 (1) Skutkiem

      `square` A. nasuwania się

      `square` B. odsuwania się

płyt Północnoamerykańskiej i Euroazjatyckiej

(2) jest występowanie

      `square` A. wulkanów i trzęsień ziemi.

      `square` B. prądów morskich.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - B

2 - A

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.

Wymaganie szczegółowe

3.5. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń podaje główne cechy płytowej budowy litosfery.

Komentarz

Na lekcjach geografii w gimnazjum uczeń poznaje podstawowe pojęcia i procesy, które związane są z kształtowaniem skalnej powłoki kuli ziemskiej. Na tym poziomie nauczania ważne wydaje się zaznajomienie ucznia z procesami, które mogą mieć wpływ na jego życie i zdrowie, dlatego też wyraźnie zaznacza się, że uczeń powinien rozumieć, jak powstają i gdzie występują trzęsienia ziemi oraz zjawiska wulkaniczne. W powyższym zadaniu sprawdzane są umiejętności identyfikowania związków i zależności oraz różnicowania przyczyn i skutków ruchu płyt litosfery na podstawie załączonej mapy.

Uczeń powinien:

  • zidentyfikować na mapie różne płyty tektoniczne,
  • określić kierunek ruchu płyt względem siebie – tzn. czy się od siebie odsuwają, czy się na siebie nasuwają,
  • określić, czy występowanie wulkanów i trzęsień ziemi jest związane z ruchem płyt litosfery,
  • określić, czy występowanie prądów morskich jest związane z ruchem płyt litosfery.

 Zadaniem ucznia jest poprawne uzupełnienie zdania, w którym są dwie luki. Po pierwsze, uczeń pytany jest o ruch dwóch płyt litosfery (Północnoamerykańskiej i Euroazjatyckiej) względem siebie. Odpowiedź na tę część zadania zawarta jest na mapie – wyraźnie zaznaczone strzałki wskazują, że płyty odsuwają się od siebie. Przyczyną błędnych odpowiedzi uczniów mogło być pomylenie strzałek przedstawiających ruch płyt litosfery ze strzałkami prądów morskich, niezrozumienie pojęć „odsuwanie się” i „nasuwanie się” czy kojarzenie aktywności wulkanicznej jedynie z nasuwaniem się płyt na siebie.

W drugiej części zdania uczniowie byli pytani o skutek wzajemnego ruchu płyt Północnoamerykańskiej i Euroazjatyckiej. Niezależnie od typu ruchu płyt względem siebie – rozsuwania lub nasuwania – strefę brzegową płyt litosfery charakteryzuje występowanie zjawisk wulkanicznych oraz trzęsień ziemi. Powstawanie tych dwóch zjawisk związane jest z gwałtownym rozładowaniem naprężeń skorupy ziemskiej. Przebieg prądów morskich nie jest wymuszany przez ruchy płyt litosfery.

Omawiane zadanie można okazać się trudne dla uczniów, głównie ze względu na odwołanie do wiadomości z zakresu tektoniki płyt litosfery w drugiej części zdania. Jest to jednak dobry przykład zadania na lekcję powtórzeniową czy sprawdzian, ponieważ nie bazuje ono jedynie na wiadomościach, ale też na umiejętności interpretacji materiału źródłowego.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.