Biologia

Wiązka zadań

Robaki w uszach

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Earworm, czyli „robak w uszach”, to przypadłość polegająca na obsesyjnym powtarzaniu w głowie fragmentu piosenki lub innej muzyki. Badania wykazały, że dolegliwości tej doświadcza 98% ludzi, choć nie u wszystkich występuje ona w podobnym nasileniu. Z równą częstością dotyka mężczyzn jak i kobiety, ale u kobiet trwa zwykle dłużej i jest przez nie odbierana jako bardziej uciążliwa. Najlepszym sposobem na pozbycie się „robaka” jest wysiłek intelektualny – czytanie książki, rozwiązywanie krzyżówki albo podjęcie innego zadania angażującego tzw. pamięć roboczą. „Robaki w uszach” występują często u ludzi z nerwicą natręctw, czyli zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się występowaniem u chorego natrętnych myśli lub zachowań przymusowych.

 

Określ, czy stwierdzenia podane w tabeli są prawdziwe.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. „Robak w uszach” to choroba psychiczna. `square` Tak / `square` Nie
2. „Robak w uszach” jest objawem nerwicy natręctw `square` Tak / `square` Nie
3. „Robak w uszach” to dolegliwość typowo kobieca `square` Tak / `square` Nie
4. „Robaki w uszach” to uzależnienie od muzyki `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Nie

2 – Nie

3 – Nie

4 – Nie

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Głównymi umiejętnościami sprawdzanymi przez zadanie jest analiza tekstu i czytanie ze zrozumieniem. Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, uczeń nie musi posiadać żadnej szczególnej wiedzy – do rozwiązania w zupełności wystarczą informacje podane we wstępie.

Zaznaczmy na wstępie, że wszystkie podane stwierdzenia są nieprawdziwe. Można przypuszczać, że udzielenie takiej odpowiedzi może wywołać pewien niepokój niektórych uczniów, oczekujących, że zgodnie z częstą praktyką przynajmniej jedna odpowiedź będzie poprawna. Być może jest to jeden z powodów, dla których zadanie w badaniu pilotażowym przeprowadzonym wśród absolwentów gimnazjum okazało się ekstremalnie trudne. Jedynie 2,5% badanych oceniło prawidłowo wszystkie 4 stwierdzenia, podczas gdy w populacji odpowiadającej losowo należałoby oczekiwać 6,25% odpowiedzi poprawnych.

Stwierdzenie 1 (48% poprawnych odpowiedzi) nie jest poprawne. Earworm nie jest chorobą psychiczną (zaburzeniem psychicznym), choć akurat ta informacja nie jest podana w tekście wprost. Natomiast przesłanką za falsyfikacją stwierdzenia 1 jest informacja, że earworm występuje u 98% ludzi. Kolejnym argumentem jest fakt, że przypadłości tej można się łatwo pozbyć, zajmując czymś umysł.

Stwierdzenie 2 (27% odpowiedzi poprawnych) jest łatwe do odrzucenia. W tekście wprost podana jest informacja, że earworm często występuje u ludzi z nerwicą natręctw, lecz nie ma wzmianki o tym, by to był objaw tego zaburzenia. Należy raczej wyciągnąć wniosek, że w osoby z nerwicą natręctw są bardziej podatne na „robaki w uszach”. Ponadto, gdyby przyjąć, że to objaw, należałoby wnioskować, że 98% ludzkiej populacji cierpi na nerwicę natręctw.

Tekst wprowadzenia podaje informację, że earworm występuje u kobiet i mężczyzn równie często (choć u kobiet zwykle trwa dłużej). Stwierdzenie 3 (71% odpowiedzi poprawnych) nie może być zatem prawdziwe. Podczas gdy nieprawidłowe odpowiedzi w wyżej omówionych punktach mogą wynikać z nieprzeprowadzenia dostatecznie zaawansowanego rozumowania, to w przypadku stwierdzenia 3 jedynym wyjaśnieniem może być nieuważne przeczytanie tekstu i „strzelanie”.

Stwierdzenie 4 (49% odpowiedzi poprawnych) nie może być poprawne. Nie ma w tekście żadnych przesłanek mówiących o związku earworm z jakimkolwiek uzależnieniem. Niewykluczone, że niektórym uczniom stałe powtarzanie w głowie fragmentu muzycznego błędnie kojarzy się z uzależnieniem od muzyki.

Zadanie ze względu na ekstremalną trudność nie ma zastosowania na sprawdzianach. Jego użycie ma znikomą wartość diagnostyczną. Jednak z pewnością nadaje się jako materiał do wspólnej pracy na lekcji.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.