Biologia

Wiązka zadań

Geny otyłości

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

W obecnych czasach otyłość w krajach rozwiniętych stanowi istotny problemem zdrowotny. Skutkiem otyłości mogą być  m.in. zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, choroby układu ruchu, cukrzyca. Przebadano wiele osób o różnym trybie życia i stosujących różne diety. Wyniki tych badań sugerują, iż ryzyko nadwagi może mieć podłoże genetyczne.

Aby sprawdzić hipotezę, że skłonność do otyłości ma podłoże genetyczne, należałoby porównać wyniki badań

`square` A. Azjatów i Amerykanów od dzieciństwa cierpiących na otyłość.

`square` B. tych samych osób, przed i po wprowadzeniu diety niskokalorycznej.

`square` C. kobiet i mężczyzn w tym samym wieku stosujących zróżnicowaną dietę.

`square` D. bliźniąt jednojajowych, wychowywanych w różnych rodzinach adopcyjnych.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.2 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

8.2. Genetyka. Uczeń przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA.
8.4. Genetyka. Uczeń przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność planowania badań, wymagając jednocześnie pewnej podstawowej wiedzy z zakresu genetyki. Aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, uczeń musi przede wszystkim rozumieć, że postawiona w poleceniu hipoteza zakłada związek pomiędzy informacją genetyczną danego człowieka a jego skłonnością do otyłości. Należy zatem wskazać spośród wymienionych sytuacji taką, w której ową korelację da się zaobserwować (przy założeniu, że rzeczywiście ona istnieje).

Propozycja A sprowadza się do porównania dwóch grup osób otyłych. Zaznaczono, że ich problem z nadwagą rozpoczął się już w dzieciństwie, jednak nie oznacza to wcale, że ma on podłoże genetyczne. Równie dobrze przyczyną mogą być czynniki środowiskowe, na przykład nawyki żywieniowe rodziców. Z podobnych względów nie ma sensu porównywanie Amerykanów i Azjatów, ponieważ nawet jeśli istnieje różnica w częstotliwości występowania otyłości w tych dwóch populacjach, to trudno określić, na ile decydują o tym czynniki genetyczne, a na ile – kulturowe. Ponadto obie populacje są zróżnicowane pod względem genetycznym, co szczególnie wyraźnie widać na przykładzie Amerykanów – tylko niewielka ich część jest rdzennymi mieszkańcami kontynentu, a pozostali pochodzą z Europy, Afryki czy Azji. Odpowiedź A zdecydowanie nie jest zatem prawidłowa.

W odpowiedzi B wprost zaproponowane jest porównywanie efektu czynnika środowiskowego, jakim jest dieta. W żaden sposób nie jest tu brany pod uwagę ewentualny wpływ genów, wobec czego również i tę odpowiedź należy uznać za błędną.

Propozycja przedstawiona w punkcie C mogłaby ewentualnie pozwolić jedynie na porównanie skłonności do otyłości występującej u mężczyzn i u kobiet. W podejściu takim jednak można by zbadać wyłącznie wpływ genów sprzężonych z płcią, które stanowią tylko niewielki fragment genomu człowieka. Ponadto, gdyby udało się ustalić, że któraś z płci ma większą tendencję do tycia, trudno byłoby określić, na ile wynika to z uwarunkowań genetycznych, a na ile z takich czynników jak nawyki żywieniowe czy poziom aktywności fizycznej, które teoretycznie mogłyby być w jakiś sposób powiązane z płcią. Takie badanie nie pozwoliłoby zatem na zweryfikowanie postawionej hipotezy.

Pozostaje wobec tego jedynie odpowiedź D, która zakłada porównanie osób o niemal identycznym genotypie (bliźniąt jednojajowych czyli monozygotycznych), ale wychowujących się w odmiennych środowiskach (w różnych rodzinach adopcyjnych). Jeśli okazałoby się, że otyłości u jednego z bliźniąt z często towarzyszy otyłość u drugiego (mimo różnych warunków, w których się wychowywały), byłoby to silnym argumentem przemawiającym za prawdziwością postawionej hipotezy. Porównywanie bliźniąt monozygotycznych jest zresztą klasycznym i szeroko stosowanym sposobem sprawdzania, czy dana cecha ma podłoże genetyczne.

Słowa kluczowe

genetyka | hipoteza | nadwaga | otyłość

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.