Język polski

Dobra praktyka

Rozprawka - test sumatywny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Test diagnozuje stan wiedzy ucznia gimnazjum o wyznacznikach gatunkowych rozprawki oraz umiejętności cząstkowe w pisaniu tego gatunku. Proponowany test stanowi dodatkową (wobec tradycyjnej realizacji gatunku w postaci wypracowania szkolnego) formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności na temat redagowania rozprawek.
Przygotuj

Powielony test

Cele praktyki

Test sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów w obszarze odbioru wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi.

Treść

Załączniki zawierają test do powielenia oraz kryteria oceny testu.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.