Język polski

Dobra praktyka

"Sto zabobonów" - zestaw zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zestaw zostały ułożony jako kontekst dla Pieśni o Rolandzie, ale nauczyciel może go wykorzystać do wybranego przez siebie tekstu, dostosowując (lub modyfikując) do niego ostatnie zadanie. Wskazane jest, by zestaw realizować z uczniami podczas lekcji, by móc koordynować ich pracę lub wykorzystać go do indywidualizacji pracy domowej, którą należy z uczniem omówić. Sam tekst może stanowić podstawę do dyskusji na temat wartości, np. jaki jest stosunek ucznia do tez zawartych w tekście.
Cele praktyki

Komentarz metodyczny: Zestaw ma służyć uporządkowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat wartości. Tekst jest trudny, ale zadania są ułożone w taki sposób, aby uczeń najpierw go zrozumiał (zadania 1.-3.), a później interpretował (zadania 4.-5.) i odnosił do konkretnych sytuacji życiowych lub tekstów literackich (zadanie 6.). Dzięki zadaniom 1.-3. uczeń poznaje poglądy autora na temat wartości i wartościowania oraz sposób argumentowania postawionych przez niego tez. Zadania 4.-5. pomagają uczniom zrozumieć, co jest wartością, co możemy  nazwać wartościowym (chodzi tutaj o wskazanie kategorii ogólnych, np. wartościowe są postawy, zachowania ludzkie, uczucia, relacje itp.), a także zwerbalizować, sprecyzować to, co dla nich samych stanowi wartość. Ostatnie zadanie daje możliwość wykorzystania zgromadzonych informacji do analizy konkretnego utworu literackiego.

Treść

Załącznik zawiera zestaw zdań oraz przewidywane odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.